Στον Άβακα θα βρεις εκφωνήσεις παλιών διαγωνισμάτων στη Γραμμική Άλγεβρα του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Γραμμική Άλγεβρα | Διαγώνισμα 2-2019


Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Γραμμική Άλγεβρα | Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών ΠΑΔΑ

Σύνολο μιγαδικών αριθμών, μιγαδικό επίπεδο, γεωμετρική αναπαράσταση μιγαδικού, συζυγής μιγαδικός, μέτρο, φάση. Καρτεσιανή και πολική μορφή μιγαδικού και μετασχηματισμοί αυτών Ταυτότητα Euler. Στοιχειώδεις πράξεις μιγαδικών (προσθαφαίρεση, πολ/σμός, διαίρεση) και γεωμετρική ερμηνεία αυτών. Ρίζες μιγαδικών αριθμών. Σύνολο πινάκων, ορισμοί στοιχειωδών πράξεων πινάκων, ιδιότητες. Ορίζουσα πίνακα, αντίστροφος και ανάστροφος πίνακας, μοναδιαίος πίνακας, ειδικές μορφές πινάκων. Επίλυση γραμμικού συστήματος εξισώσεων, αδύνατα συστήματα, αόριστα συστήματα, παραμετρικότητα λύσεων. Μέθοδος Cramer, απαλοιφή κατά Gauss. Ιδιοτιμές και ιδιοδιανύσματα. Διαγωνιοποίηση πινάκων


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στη Γραμμική Άλγεβρα του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.