Στον Άβακα θα βρεις εκφωνήσεις διαγωνισμάτων στις Δομές Δεδομένων της ΣΕΜΦΕ του ΕΜΠ

Δομές Δεδομένων | Διαγώνισμα 20-6-2018

Δομές Δεδομένων | Διαγώνισμα 23-6-2017


Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Δομές Δεδομένων | ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ

Εισαγωγή. Δομές δεδομένων και αλγόριθμοι. Ασυμπτωτική ανάλυση. Δυαδική αναζήτηση. Αλγόριθμοι ταξινόμησης. Συγκριτικοί αλγόριθμοι ταξινόμησης (ταξινόμηση «εισαγωγής», Ταξινόμηση «επιλογής», ταξινόμηση «φυσαλίδας», «ταχεία» ταξινόμηση (quick sort), ταξινόμηση συγχώνευσης). Κάτω όριο για συγκριτικούς αλγόριθμους ταξινόμησης. Αλγόριθμοι ταξινόμησης μέσω κατανομής (ταξινόμηση «κάδου/δοχείου» (bucket sort, bin sort), ταξινόμηση «βάσης» (radix sort)). Απλές Δομές Δεδομένων. Διανύσματα. Λίστες. Αφηρημένοι Τύποι Δεδομένων (ΑΤΔ). Απλές ουρές, στοίβα (stack), ουρά FIFO. Δένδρικές δομές (στατικά δένδρα, διελεύσεις δένδρων, δυναμικά δένδρα). Ο ΑΔΤ «Ουρά προτεραιότητας (priority queue)». Δομή σωρού (υλοποίηση με δενδρική δομή, υλοποίηση με διάνυσμα). Ο ΑΔΤ «Λεξικό» (dictionary) ή «Πίνακας συμβόλων» (symbol table). Δένδρα αναζήτησης. Δένδρα‐(a,b). Β-δένδρα Κατακερματισμός (με αλυσίδες (chaining), γραμμική δοκιμή (linear probing) Ο ΑΔΤ «Ταξινομημένο λεξικό». Ο ΑΔΤ «Ξένα μεταξύ τους σύνολα» (disjoint sets).


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στις Δομές Δεδομένων της ΣΕΜΦΕ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.