Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στη Παραστατική Γεωμετρία | Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Παραστατική Γεωμετρία

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Παραστατική Γεωμετρία | Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.

Θεωρητικό μέρος

Ι. Eισαγωγικά - Εξέλιξη των μεθόδων παράστασης - Στοιχεία Στερεομετρίας - Κατηγορίες μεθόδων παράστασης - Επισήμανση παραδοχών και απλουστεύσεων για τις ανάγκες του μαθήματος ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ του Α’ εξαμήνου.

ΙΙ. Γενικά περί προβολών - Το σύστημα Monge - Παράσταση σημείου /ευθείας /επιπέδου στα δύο επίπεδα προβολής, ειδικές περιπτώσεις ευθειών και επιπέδων - Παράσταση πολυέδρων σε πρώτη, δεύτερη και τρίτη προβολή - Μέθοδοι κατάκλισης και αλλαγής.

ΙΙΙ. Τομές πολυέδρων - Kωνικές τομές - Kυλινδρικές επιφάνειες - Παράσταση κυλίνδρου / κυλινδρικής έλικας - Παράσταση κώνου /σφαίρας - Αναπτύγματα επιφανειών.

IV. Στοιχεία Αξονομετρίας.

V. Στοιχεία Προοπτικής.

1.VI. Παράσταση σε ένα επίπεδο προβολής με υψόμετρο (στοιχεία Υψομετρίας) - Μεθοδολογία επίλυσης στεγών - Στοιχεία για τις αλληλοτομίες επιφανειών.

Εργαστηριακό μέρος

Ασκήσεις και προβλήματα, τα οποία σχετίζονται με τις παραπάνω μεθόδους παράστασης και άπτονται κυρίως των ζητημάτων που συναντώνται κατά την άσκηση του επαγγέλματος του Δομοστατικού Μηχανικού.

Αναλυτικά:

 1. Προβολές ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου στεγαζόμενου με τετράριχτη στέγη / προβολές κανονικού εξαγωνικού πρίσματος.

 2. Πυραμίδα: α)τομή με πρόσθιο επίπεδο / β)τομή με τυχαίο επίπεδο.

 3. Κύλινδρος: α)προβολές και τομή - ανάπτυγμα και μετασχηματισμένη τομής.

 4. Κυλινδρική έλικα.

 5. Κώνος: α)προβολές και τομή / β)ανάπτυγμα και μετασχηματισμένη τομής.

 6. Αξονομετρία – Ι.

 7. Αξονομετρία – ΙΙ.

 8. Προοπτικό – Ι.

 9. Προοπτικό –ΙΙ.

 10. Αλληλοτομία κυλινδρικών επιφανειών.

 11. Στέγη Ι.

 12. Στέγες ΙΙ, ΙΙΙ.2.

  Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Τεχνική Γεωλογία των Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.