Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στον Έλεγχο Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών | Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών

Συντόμη περιγραφή του μαθήματος

Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών | Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.

Θεωρία:

Εισαγωγή: Ιστορική και οικονοµική εξέλιξη των δοµικών υλικών. Κριτήρια για την επιλογή και καταλληλότητα των υλικών. Φυσικές, χημικές, μηχανικές, θερμικές, ακουστικές και ηλεκτρομαγνητικές ιδιότητες των υλικών.

Προτυποποίηση στα δομικά υλικά: Τυποποίηση, έλεγχοι, δοκιµές. Προδιαγραφές υλικών. Ευρωπαϊκά πρότυπα.

Πετρώµατα και Φυσικοί λίθοι: Γεωλογική διάκριση, ορυκτολογική σύσταση, έλεγχοι και δοκιµασία των πετρωµάτων. Φυσικοί λίθοι. Κατηγορίες λίθων. Μάρμαρα. Αίτια καταστροφών, µέσα προστασίας και συντήρηση φυσικών λίθων. Θραύση πετρωµάτων.

Αδρανή υλικά: Υλικά σκυροδεµάτων-οδοποιίας. Προέλευση, παραγωγή, εξόρυξη, κατεργασία, ταξινόµηση. Χαρακτηριστικές ιδιότητες. Κοκκοµετρική ανάλυση. Πρότυπες καµπύλες κανονισµών. Καταλληλότητα, έλεγχοι, δοκιµασίες αδρανών. Διόρθωση χαρακτηριστικών μιγμάτων αδρανών. Μέτρο λεπτότητας αδρανών. Ειδικές κατηγορίες αδρανών. Υπολογιστικές ασκήσεις στα αδρανή.

Κονίες: Κατηγορίες. Τρόποι παραγωγής. Μηχανισμοί πήξεως και σκληρύνσεως. Ισχύοντες κανονισμοί. Πηλοί. Άσβεστος. Μαγνησιακή κονία. Γύψος. Ρητίνες. Τσιµέντο. Παραγωγή. Μηχανισµοί πήξεως και σκληρύνσεως. Έλεγχοι και δοκιµές. Κανονισµοί τσιμέντου. Ειδικές κατηγορίες τσιµέντου.

Κονιάµατα: Κατηγορίες, σύνθεση, ιδιότητες, χαρακτηριστικά. Κριτήρια καταλληλότητας. Έλεγχοι-δοκιµές. Προδιαγραφές-Κανονισµοί.

Σκυρόδεμα: Κατηγορίες σκυροδεμάτων. Κριτήρια κατάταξης. Χρησιμοποιούμενες κονίες, αδρανή. Πρώτες ύλες σκυροδεμάτων. Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος. Υπολογισμός και μελέτη σύνθεσης σκυροδέματος. Φυσικομηχανικές και χημικές ιδιότητες σκυροδέματος. Μέθοδοι ελέγχου. Εργασιμότητα σκυροδέματος και μέθοδοι υπολογισμού. Δοκιμές διείσδυσης, Vebe.

Ανθεκτικότητα σκυροδέματος: μηχανισμοί ενανθράκωσης, διείσδυσης χλωριόντων, αντιδράσεις θειικών αλάτων, έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες, αλκαλοπυριτική αντίδραση σε σχέση με την ευπάθεια των αδρανών. Διάβρωση, τεχνολογικά μέτρα προστασίας και πρόληψης των διαβρωτικών μηχανισμών, μέθοδοι επισκευής των κατασκευών.

Ειδικά σκυροδέματα: Σκυροδέματα υψηλής επιτελεστικότητας, Έτοιμα σκυροδέματα (ιδιότητες-εφαρμογές). Ελαφροσκυροδέματα. Πρώτες ύλες. Ιδιότητες-εφαρμογές ελαφροσκυροδεμάτων. Έλεγχοι. Κανονισμοί. Υπολογισμός και μελέτη σύνθεσης ελαφροσκυροδεμάτων.

Μεταλλικά δομικά υλικά: Κριτήρια για την αξιολόγηση των υλικών. Ταξινόμηση. Δομή. Κράματα σιδήρου - άνθρακα. Παραγωγή, κατεργασία. Κατηγορίες δομικού χάλυβα. Έλεγχοι. Δοκιμασίες δομικού σιδήρου. Αργίλιο. Συνδέσεις μεταλλικών τεμαχίων (κοχλίωση - ήλωση, συγκόλληση). Διάβρωση μεταλλικών υλικών.

Εργαστηριο:

Αδρανή Υλικά: Δειγματοληψία με τετραμερισμό αδρανών υλικών. Κοκκοµετρική ανάλυση και κοκκοµετρική σύνθεση αδρανών. Προσδιορισμός Φαινόμενου Βάρους, ειδικού βάρους, συντελεστή μάζας και πορώδους αδρανών. Προσδιορισμός φυσικής υγρασίας και υδατοαπορροφητικότητας αδρανών. Προσδιορισμός Ειδικού Βάρους και υγρασίας απορρόφησης χονδρόκκων και λεπτόκοκκων αδρανών. Έλεγχος καθαρότητας άμμου, δοκιμή ισοδυνάμου. Προσδιορισμός παιπάλης. Διόρθωση κοκκομετρικής διαβάθμισης αδρανών.

Μεταλλικά υλικά: Θερμική ανάλυση, διαγράμματα φάσεων κραμάτων. Προσδιορισμός σκληρότητας κατά Brinell, κατά Vickers, και κατά Rockwell. Μεταλλογραφία, Μέγεθος Κόκκων. Χάλυβες. Εφελκυσμός σε στατική φόρτιση. Όρια αναλογίας, ελαστικότητας, διαρροής, θραύσης. Ανοιγμένη Επιμήκυνση συμβατική και στο μέγιστο φορτίο, λόγος Κράτυνσης, Δυσθραυστότητα.

Σκυροδέματα: Δειγματοληψία, θερμοκρασία, εργασιμότητα, φαινόμενο βάρος και αεροπεριεκτικότητα νωπού συμπυκνωμένου σκυροδέματος. Συμβατική θλιπτική Αντοχή. Σχεδιασμός, Μελέτη και Εργαστηριακός Έλεγχος Σύνθεσης Σκυροδέματος.

Τσιμέντα : Χρόνοι πήξης, Λεπτότητα, Ειδικό Βάρος, Ειδική επιφάνεια, θλιπτική τάση θραύσης, Ογκοσταθερότητα Δακτυλίου και Αυτοκλείστου.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στον Έλεγχο Ποιότητας και Τεχνολογίας Δομικών Υλικών των Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.