Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στη Διαχείριση Έργου | Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Διαχείριση Έργου

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Διαχείριση Έργου | Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

To θεωρητικό τμήμα του μαθήματος περιλαμβάνει

¥Βασικές Έννοιες. Έννοια του έργου – προγράμματος - χαρτοφυλακίου και της διαχείρισης έργου, διαχειριστής του έργου, Μελέτη σκοπιμότητας έργου, Hype Cycle

¥ορισμός και προδιαγραφές του έργου

¥Δομές και πλαίσιο του έργου. Οι φάσεις και τα βασικά στοιχεία της διαχείρισης

¥εργασίες του έργου, συγκρότηση της ομάδας του έργου, Ρόλοι και υπευθυνότητες

¥Κοστολόγηση και Προϋπολογισμός του Έργου. Οικονομική Αξιολόγηση Έργων

¥Εισαγωγή στη Δικτυωτή Ανάλυση: Έργο, δραστηριότητα, αλληλο-συσχετίσεις

¥Επίλυση Δικτύων Αλγόριθμοι επίλυσης τοξωτών και κομβικών δικτύων δραστηριοτήτων,

¥Διαχείριση πόρων, Διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού έργου

¥Διαχείριση αβεβαιότητας, Τεχνική PERT, διάγραμμα Gantt

¥Τεχνικές Διαχείρισης χρονοδιαγράμματος έργου- Κρίσιμη διαδρομή, Νωρίτερος και βραδύτερος χρόνος

¥Διαχείριση δαπανών έργου. Αλγόριθμος ελαχιστοποίησης κόστους, Σχέση κόστους και διάρκειας δραστηριότητας

¥διαχείριση ποιότητας ενός έργου

¥Διαχείριση επικοινωνιών του έργου

¥Ανάλυση - Σχέδια διαχείρισης κινδύνου έργου

¥Διαχείριση αλλαγών έργου

¥Διαδικασία περάτωσης του έργου

¥Εκμάθηση και χρήση εξειδικευμένου λογισμικού διαχείρισης έργων (MS-Project, MSIS)

¥Διαδικασίες πιστοποίησης διαχειριστών έργου: Φορείς πιστοποίησης, αντικείμενο, μεθοδολογία

¥Ηθική – Κανόνες

Το εργαστηριακό τμήμα περιλαμβάνει τις ενότητες (13 εβδομάδες)

1.Βασικές αρχές του λογισμικού MS-Project, απλά παραδείγματα έργων

2.Εισαγωγή στη μέθοδο των τοξωτών δικτύων – άσκηση

3.Εισαγωγή στη μέθοδο των κομβικών δικτύων – άσκηση

4.Επίλυση/Εύρεση της κρίσιμης διαδρομής – άσκηση

5.Χρονικά Περιθώρια – ελάχιστοι και βραδύτεροι χρόνοι – άσκηση

6.Εισαγωγή στη μέθοδο PERT και παραδείγματα – άσκηση

7.Συνδυαστικές ασκήσεις των προηγούμενων μεθόδων με εισαγωγή στοιχείων αβεβαιότητας στην υλοποίηση του έργου (π.χ. στοχασμός χρόνου υλοποίησης) - άσκηση

8.Εισαγωγή ανθρώπινων πόρων, ωράριο εργασιών – άσκηση

9.Εισαγωγή κόστους ανθρώπινου δυναμικού, πάγιου κόστους δραστηριοτήτων – άσκηση

10.Ανάλυση χρήσιμων μετρικών κόστους ανά δραστηριότητα/ανά έργο, αξιολόγηση έργου – άσκηση

11.Βελτιστοποίηση έργων – συνδυαστικές ασκήσεις κόστους/χρόνου, κόστους/πόρων (μέρος 1ο)

12.Βελτιστοποίηση έργων – συνδυαστικές ασκήσεις κόστους/χρόνου, κόστους/πόρων (μέρος 2ο)

13.Ανάλυση έργων σε πραγματικές συνθήκες, ανάλυση πολυπλοκότητας – παράδειγμα ρεαλιστικού έργου πληροφορικής


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Διαχείριση Έργου των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.