Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος | Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος | Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: Εισαγωγή

 1. Γενική τοποθέτηση του αντικειμένου της ΨΕΣ στο επιστημονικό πεδίο του τηλεπικοινωνιακού ηλεκτρονικού. Παρουσίαση των κυριοτέρων σύγχρονων τεχνικών εφαρμογών της ΨΕΣ με έμφαση στις τηλεπικοινωνίες. Τοποθέτηση του μαθήματος της ΨΕΣ και σύνδεση με τα προηγούμενα και τα επόμενα μαθήματα.

 2. Επανάληψη βασικών προαπαιτούμενων γνώσεων (Μετασχηματισμοί Laplace, Fourier, Z και αντίστροφοι). Ορισμός σημάτων και συστημάτων διακριτού χρόνου σε σύγκριση με τα αντίστοιχα μεγέθη και συναρτήσεις συνεχούς χρόνου. Διακριτός Μ/Τ Fourier και αντίστροφος, ιδιότητες.

 3. Προσομοίωση και γραφική αναπαράσταση σημάτων και συστημάτων διακριτού χρόνου σε λογισμικό τύπου Matlab.

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ: Αναλογο-ψηφιακή και ψηφιο-αναλογική μετατροπή

 1. Βασικά θεωρήματα και μέθοδοι, ηλεκτρονικά κυκλώματα, επισκόπηση σύγχρονου διαθέσιμου υλικού (hardware) (A/D & D/A converters, DSP boards) και κριτήρια επιλογής του.

 2. Εισαγωγή σε A/D και D/A διατάξεις με χρήση σύγχρονων καρτών υλικού (hardware) και εφαρμογή σε ακουστικά σήματα και σήματα φωνής. Πειραματική εξοικείωση με τα βασικά χαρακτηριστικά της αναλογο-ψηφιακής μετατροπής και την επίδρασή τους στην ποιότητα.

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ: Βασικές συναρτήσεις ΨΕΣ και ιδιότητες

 1. Βασικά «εργαλεία» εργασίας στην ΨΕΣ και ιδιότητες αυτών (συνέλιξη, συσχέτιση / αυτο-συσχέτιση) και μέθοδοι υπολογισμού τους στα πεδία χρόνου και συχνότητας.

 2. Χρήση λογισμικού για την προσομοίωση, υπολογισμό και αναπαράσταση ψηφιακών σημάτων / συστημάτων, συνέλιξης και αυτο- / ετερο-συσχετίσεων.

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙV: Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier (DFT) και Ταχείες υλοποιήσεις του (FFT)

 1. Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier, Ταχύς Μετασχηματισμός Fourier. Αλγόριθμοι υπολογισμού του και πολυπλοκότητα. Υλοποιήσεις σε υλικό (hardware).

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ V: Γραμμική Πρόβλεψη (Linear Prediction)

 1. Εισαγωγή στην κεντρική έννοια της γραμμικής πρόβλεψης (linear prediction) σε συστήματα διακριτού χρόνου, με επίλυση γραμμικών συστημάτων ειδικής μορφής. Σφάλμα πρόβλεψης και βελτιστοποίηση. Μοντελοποίηση συστημάτων.

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ VI: Σύγχρονη Φασματική Ανάλυση

 1. Σύγχρονη φασματική ανάλυση, παραμετρικές και μη παραμετρικές μέθοδοι. Φασματική ανάλυση στάσιμων / ημιστάσιμων σημάτων: μέθοδοι οικογένειας Fourier, παραδείγματα. Φασματική ανάλυση μη στάσιμων σημάτων: χρονο-συχνοτικές και χρονο-κλιμακωτές αναπαραστάσεις, παραδείγματα.

 2. Πειραματική εφαρμογή μεθόδων φασματικής ανάλυσης σε πραγματικά σήματα, στάσιμα και μη. Χρήση λογισμικού προσομοίωσης για την αναπαράσταση των φασμάτων και τη σύγκριση της ποιότητας του αποτελέσματος.

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ VII: Εισαγωγή στη σχεδίαση ψηφιακών φίλτρων

 1. Κυριότερες μέθοδοι σχεδίασης. Εισαγωγή στα προσαρμοστικά (adaptive) ψηφιακά φίλτρα.

 2. Σχεδίαση και χρήση ψηφιακών φίλτρων για συγκεκριμένες εφαρμογές, κυρίως ακουστικές / φωνητικές. Πειραματική εξοικείωση με την επίδραση των βασικών παραμέτρων σχεδίασης φίλτρων στην ποιότητα του αποτελέσματος.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

 1. Ο DSP TMS320C5505 και το Integrated Development Environment Code Composer Studio v.5

 2. Ηχώ και Αντήχηση

 3. Παραγωγή Ημιτονικών Κυμάτων

 4. Παραγωγή αλλοιωμένης φωνής

 5. Σύνθεση DTMF για τηλεφωνικές συσκευές

 6. Ψηφιακά Φίλτρα Comb

 7. Ψηφιακά Φίλτρα FIR

 8. Ψηφιακά Φίλτρα IIR

 9. Προσαρμοστικά Φίλτρα

 10. Εφαρμογή προσαρμοστικών φίλτρων στη μείωση ακουστικού θορύβου

Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος των Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.