Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων | Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων | Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.

Στα πλαίσια του μαθήματος Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων γίνεται χρήση της γλώσσας

περιγραφής υλικού (hardware description language) VHDL για την περιγραφή απλών

λογικών κυκλωμάτων και πολυπλοκότερων ψηφιακών συστημάτων. Συγκεκριμένα

περιλαμβάνονται τα παρακάτω:

 1. Εισαγωγή

  i. Γλώσσες περιγραφής υλικού (hardware description languages)

  ii. Σύνθεση λογικών κυκλωμάτων

  iii. Προγραμματιζόμενη λογική (FPGA)

 2. Η γλώσσα VHDL

  i. Περιγραφή συμπεριφοράς (behavioral description)

  ii. Περιγραφή δομής (structural description)

 3. Δομικά στοιχεία συνδυαστικών και ακολουθιακών κυκλωμάτων (Πύλες, δυαδικές

συναρτήσεις, πολυπλέκτες, καταχωρητές, απαριθμητές κ.λ.π.)

 1. Αριθμητικές μονάδες (Σειριακός & Παράλληλος Αθροιστής /Αφαιρέτης,

Πολλαπλασιαστής)

 1. Δομές μνήμης (RAM, ROM, EPROM).

 2. Σχεδίαση σύγχρονων ακολουθιακών κυκλωμάτων.

 3. Τεχνολογίες υλοποίησης ψηφιακών συστημάτων

Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων των Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.