Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στα Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας | Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας | Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.

Προκειμένου να επιτευχθούν ο σκοπός και οι στόχοι του μαθήματος, γίνεται ανάπτυξη της υπάρχουσας κατάστασης (δομές, οργάνωση, διοίκηση), αναλύεται το πρότυπο ∆ιαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2000, οι βασικές αρχές του και οι απαιτήσεις του και ο τρόπος µε τον οποίo µπορεί να εφαρµοστεί ένα τέτοιο Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας που εστιάζει στην ικανοποίηση του πελάτη που είναι ο σπουδαστής και η κοινωνία με τη συνεχή βελτίωση.

Επίσης γίνεται προσπάθεια τεκμηρίωσης του Συστήµατος Ποιότητας για να ικανοποιεί το πρότυπο ISO 9001:2000 µέσα από τη δηµιουργία ενός Εγχειριδίου ∆ιαχείρισης Ποιότητας, των ∆ιαδικασιών ∆ιαχείρισης Ποιότητας και των Τεχνικών Οδηγιών και Εντύπων Ελέγχου έτσι ώστε να βρίσκονται σε συμφωνία µε την πολιτική του Εργαστηρίου και τις απαιτήσεις του προτύπου.

Το μάθημα αυτό αποτελεί ένα χρήσιµο εργαλείο όχι µόνο για να εµπλουτίσει κάποιος τις γνώσεις του σε θέµατα ποιότητας αλλά για να κατανοήσει και να εφαρµόσει στην πράξη ένα Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 9001:2000 σε οποιαδήποτε Χώρο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης δραστηριοποιείται και κατ’ επέκταση στο Τμήμα, τη Σχολή, και όλο το ίδρυμα.

Το μάθημα αναπτύσσεται σε επτά κεφάλαια, ακολουθεί το εγχειρίδιο ποιότητας και ολοκληρώνεται με τις διαδικασίες, τα έντυπα και τις οδηγίες.

• Το κεφάλαιο 1, «Η έννοια της ποιότητας» παρουσιάζει μια γενική επισκόπηση της έννοιας της ποιότητας και τα βασικά στάδια προγραμματισμού.

• Το κεφάλαιο 2 «Το πρότυπο ISO 9000:2000» παρουσιάζει μια γενική επισκόπηση των προτύπων.

• Το κεφάλαιο 3 «Περιγραφή απαιτήσεων του προτύπου». Αναλύει το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας, εξηγεί τη σημασία και τις απαιτήσεις του και αναφέρεται στις προϋποθέσεις για την ανάπτυξή του.

• Το κεφάλαιο 4 «Διοίκηση Ολικής Ποιότητας». Αναφέρεται στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας που είναι φιλοσοφία Διοίκησης. Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας εφαρμόζεται σε όλα τα επίπεδα μιας επιχείρησης, ενός οργανισμού, ενός εκπαιδευτικού Ιδρύματος και εκφράζει τις σχέσεις της με τους σπουδαστές, τους προμηθευτές, το ανθρώπινο δυναμικό και την διακίνηση της πληροφορίας εντός και εκτός του Ιδρύματος.

• Το κεφάλαιο 5 «Κόστος». Αναφέρεται συνοπτικά στην περιγραφή του Κόστους Ποιότητας.

• Το κεφάλαιο 6 «Συμπεράσματα». Περιγράφει γιατί πρέπει μια επιχείρηση να εφαρμόσει Σύστημα ISO, αναφέρεται στις κύριες δυσκολίες εφαρμογής αλλά και στα πλεονεκτήματα.

• Το κεφάλαιο 7 «Ανακεφαλαίωση». Αναφέρεται στους λόγους επιτυχίας ή αποτυχίας ενός συστήματος ISO 9000.

• Το «Εγχειρίδιο Ποιότητας» όπως αυτό μπορεί να εφαρμοσθεί σε Τριτοβάθμιο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα. Έχουμε επίσης παραδείγματα Διαδικασιών, Οδηγιών και Εντύπων που αντιστοιχούν άμεσα στο εγχειρίδιο Ποιότητος.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στα Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας των Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.