Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στα Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου | Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου | Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: Εισαγωγή στα συστήματα κλειστού βρόχου και απλοποίηση διαγράμματος βαθμίδων

 1. Ανοιχτά και κλειστά συστήματα, Ανάδραση (θετική – αρνητική), Γραμμικά Συστήματα, Κρουστική απόκριση – Συνάρτηση μεταφοράς, Παραδείγματα εξαγωγής συνάρτησης μεταφοράς

 2. Διάγραμμα βαθμίδων, Απλοποίηση σύνθετου διαγράμματος βαθμίδων με κανόνες.

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ: Χρονική απόκριση συστήματος 1ου και 2ου βαθμού - Σφάλματα στη μόνιμη κατάσταση

 1. Υπολογισμός χρονικής απόκρισης συστημάτων 1ου και 2ου βαθμού για απλές κυματομορφές εισόδου και για πολυωνυμικές εισόδους (βηματική, ράμπα, παραβολή).

 2. Ορισμός σήματος – σφάλματος, θεώρημα τελικής τιμής, υπολογισμός σταθερών σφάλματος και σφαλμάτων στη μόνιμη κατάσταση για απλές πολυωνυμικές εισόδους.

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ: Ευστάθεια κλειστού συστήματος – Ορισμοί και κριτήρια, αλγεβρικά (Routh) και γραφικά (Γεωμετρικός Τόπος Ριζών)

 1. Ευστάθεια συστήματος, ορισμοί, κριτήρια (αλγεβρικά – γραφικά).

 2. Κριτήριο ROUTH και παραμετρικές εφαρμογές. Ευστάθεια υπό συνθήκη.

 3. Γεωμετρικός τόπος ριζών – χάραξη, ερμηνεία, χαρακτηρισμός ΣΑΕ, πλήρης μελέτη ευστάθειας.

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ IV: Διαγράμματα Bode, Nyquist, Nichols και περιθώρια κέρδους και φάσης

 1. Διάγραμμα Bode, χάραξη, ερμηνεία, μελέτη ευστάθειας μέσω συναφούς κριτηρίου. Ορισμός και φυσική σημασία περιθωρίων κέρδους και φάσης – ερμηνεία επί του διαγράμματος Bode.

 2. Κρίσιμη συχνότητα, σημείο Nyquist. Διαγράμματα Nyquist και Nichols και συναφή κριτήρια ευστάθειας.

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ V: Βελτίωση συστήματος και σχεδίαση ελεγκτών – γενικές αρχές. Ελεγκτές PID και ρύθμιση παραμέτρων.

 1. Εισαγωγή στην έννοια της βελτίωσης ή αντιστάθμισης συστήματος, κύριοι στόχοι βελτίωσης και κύριοι τύποι ελεγκτών. Αντιστάθμιση σειράς και παράλληλη.

 2. Ελεγκτές τριών σημείων (PID) – εφαρμογές και ρύθμιση παραμέτρων (εμπειρικοί κανόνες Ziegler – Nichols).

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ VI: Ελεγκτές προήγησης / καθυστέρησης φάσης και υβριδικοί

 1. Σχεδίαση ελεγκτών προήγησης / καθυστέρησης φάσης και υβριδικών για βελτίωση σειράς. Εφαρμογή με συγκεκριμένες προδιαγραφές και προσομοίωση σε λογισμικό.

 2. Παράλληλη βελτίωση (ταχομετρική, επιταχυντική). Συγκριτική αποτίμηση σχεδιάσεων σειράς και παράλληλα.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

 1. Χρονική Απόκριση Συστημάτων 1ης και 2ης τάξης.

 2. Συχνοτικά Διαγράμματα (Bode, Nyquist, Nichols).

 3. Σφάλματα στην Μόνιμη Κατάσταση της εξόδου ΣΑΕ.

 4. Ελεγκτές τριών σημείων (PID controllers).

 5. ΣΑΕ Ελέγχου Ταχύτητας Κίνησης (προετοιμασία μέσω Διαδικτύου).

 6. ΣΑΕ Ελέγχου Στάθμης Υγρού (προετοιμασία μέσω Διαδικτύου).

 7. ΣΑΕ Ελέγχου Θέσεως.

 8. Συνθέτης Συχνοτήτων – ΣΑΕ 2ης τάξης (PLL).

 9. Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές (PLC).

 10. Συστήματα Τηλεμετρίας με χρήση GSM modem.

Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στα Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου των Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.