Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στα Συστήματα Ήχου| Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Συστήματα Ήχου

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Συστήματα Ήχου | Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.

Ι. Θεωρητικό Μέρος

 1. Εισαγωγή, Αντικείμενο του μαθήματος, ο Ήχος

Αντικείμενο του μαθήματος, επιστήμες που ασχολούνται με την παραγωγή (και αναπαραγωγή), διάδοση, απόκτηση, και γενικά εφαρμογές του ήχου, ήχος στη διάρκεια της Ιστορίας, τι είναι ήχος;

 1. Εισαγωγή, Αντικείμενο του μαθήματος, ο Ήχος

Ελαστικά κύματα, ήχος και θόρυβος, βασικά χαρακτηριστικά μεγέθη των ηχητικών κυμάτων, συστημική προσέγγιση του ήχου, ταχύτητα του ήχου, κυματική φύση του ήχου, κυματική εξίσωση, επίπεδα και σφαιρικά κύματα, ειδική ακουστική εμπέδηση, στάσιμα κύματα –εφαρμογή στους ακουστικούς σωλήνες.

 1. Μέτρηση του Ήχου 1

Ακουστική πίεση – επαλληλία ακουστικών κυμάτων, η συχνότητα του ήχου, ζώνες συχνοτήτων, προτυποποιημένες οκτάβες και υποδιαιρέσεις, ενέργεια-πυκνοτητα ενέργειας ακουστικού κύματος, ένταση του ήχου, σχέση έντασης-ηχητικής πίεσης, ακουστική ισχύς πηγής,

 1. Μέτρηση του Ήχου 2

Σχέση έντασης ήχου- πυκνότητας ηχητικής ενέργειας, ηχητικές στάθμες (levels), μέτρηση σε Decibel, ισοδύναμη στάθμη θορύβου, σχέση στάθμης πίεσης-ένταση-ισχύος, η πρόσθεση των dB, φάσματα του ήχου, φασματικές στάθμες θορύβου, φίλτρα A,B,C, είδη ήχων και θορύβων, λευκός και ροζ θόρυβος.

 1. Ακουστική Ανοικτών Χώρων 1

Ανάκλαση - διάδοση - απορρόφηση και διάχυση του ήχου / Κυματική θεώρηση / Γεωμετρική θεώρηση. Ισοφασικές επιφάνειες, διευθύνσεις (ακτίνες) διάδοσης, αρχή του Huygens, περίθλαση του ήχου, αλληλεπίδραση, συμβολή και πόλωση ηχητικών κυμάτων,

 1. Ακουστική Ανοικτών Χώρων 2

Απορρόφηση του ήχου από υλικά, συντελεστής απορρόφησης, στατιστικός συντελεστής απορρόφησης, συντελεστής απορρόφησης κατά Sabine, πορώδη ηχοαπορροφητικά υλικά, απορροφητικά τύπου μεμβράνης, συντονιστής (ή συνηχητής) Helmholtz, διάτρητες επιφάνειες, διαχυτές ήχου,

 1. Ακουστική Ανοικτών Χώρων 3

Εξασθένηση του ήχου λόγω απορρόφησης από το μέσο διάδοσης, λόγω μετεωρολογικών συνθηκών, φαινόμενο Doppler-Fizzeau, εκπομπή από πηγές διαφορετικής γεωμετρίας, επίδραση του εδάφους στη διάδοση, ηχομείωση από απορρόφηση από τα φυτά, ηχομείωση από φράγματα.

 1. Ακουστική Κλειστών Χώρων 1

Διάκριση χώρων σε μικρούς και μεγάλους, Ακουστική μικρών χώρων: παράλληλοι τοίχοι, ορθογώνιοι χώροι, στάσιμα κύματα, τρόποι ταλάντωσης, Ακουστική μεγάλων χώρων: κριτήρια «καλής ακουστικής χώρου», ηχώ, φαινόμενο Haas, πολλαπλή ηχώ, χρωματισμός, ηχητική συγκέντρωση,

 1. Ακουστική Κλειστών Χώρων 2

Προσεγγιστικοί στατιστικοί τύποι ακουστικής κλειστών χώρων, απορρόφηση δωματίου, μέσος συντελεστής απορρόφησης, συντελεστής μείωσης θορύβου, ένταση διάχυτου ήχου, πυκνότητα διάχυτης ενέργειας, μέση ελεύθερη διαδρομή, αντήχηση, διάχυτο ηχητικό πεδίο, χρόνος αντήχησης, υπολογισμός της αντήχησης σε μεγάλους χώρους, μοντέλα Sabine και Norris – Eyring,

 1. Ακουστική Κλειστών Χώρων 3

Πολύ μεγάλοι χώροι, χώροι που συγκοινωνούν, μη-ομοιόμορφη απορρόφηση, επίδραση της αντήχησης στην ομιλία, μέτρα καταληπτότητας ομιλίας, μουσικής, συνιστώμενοι χρόνοι αντήχησης,

 1. Ακουστική Κλειστών Χώρων 4

Διάδοση σε μεγάλους χώρους: διάδοση πάνω από ανακλώσες επιφάνειες-μέθοδος των εικόνων, κρίσιμη απόσταση, σταθερά χώρου, ακουστικό κέρδος του χώρου, κοντινό πεδίο, μακρινό πεδίο, αντηχητικό πεδίο, Αρχές αρχιτεκτονικής ακουστικής σχεδίασης μεγάλων χώρων.

 1. Θόρυβος και Άνθρωπος, Νομοθεσία Σχετικά με το Θόρυβο 1

Επιπτώσεις του θορύβου στην ακοή και άλλες παθολογικές επιδράσεις, επιτρεπτά όρια θορύβου, Ιστορία της σχετικής νομοθεσίας θόρυβος στην κατοικία, θόρυβος στην εργασία, δόση θορύβου,

 1. Θόρυβος και Άνθρωπος, Νομοθεσία Σχετικά με το Θόρυβο 1

Ηχοέκθεση, δείκτες θορύβου και ηχοέκθεσης, ηχητική ρύπανση, μονάδες μέτρησης θορύβου και ηχορύπανσης, Ελληνική νομοθεσία, Κοινοτική νομοθεσία, Κοινοτική Οδηγία 2003/10/EU.

ΙΙ. Εργαστηριακό Μέρος

Το εργαστήριο των Συστημάτων Ήχου ασχολείται κυρίως με τη μελέτη της Εφαρμοσμένης Ακουστικής, της Ψυχοακουστικής, της Αρχιτεκτονικής Ακουστικής και της Ηλεκτρακουστικής, μέσα από κατάλληλες ασκήσεις:

Άσκηση 1η : Κρουστικές αποκρίσεις ηλεκτρονικών συστημάτων

Άσκηση 2η : Κρουστικές αποκρίσεις ηλεκτρακουστικών συστημάτων

Άσκηση 3η : Προσδιορισμός φασικών χαρακτηριστικών ηχείων και ακουστικού κέντρου μεγαφώνων σε ηχεία.

Άσκηση 4η : Ηλεκτρικά ισοδύναμα & ανάλογα μεγαφώνων, ηχείων

Άσκηση 5η : Μετρήσεις παραμόρφωσης και θορύβου ηλεκτρακουστικών συστημάτων

Άσκηση 6η : Κρουστική απόκριση δωματίου

Άσκηση 7η : Αντήχηση και ακουστικές παράμετροι δωματίου

Άσκηση 8η : Μέτρηση και ανάλυση θορύβου με βαθμονομημένο μικρόφωνο

Άσκηση 9η : Σχεδίαση και χαρακτηρισμός ενεργού crossover 2 δρόμων με τη βοήθεια FPAA

Άσκηση 10η : Ακουομέτρηση, μέτρηση αντίληψη στάθμης ήχων, μετρήσεις με βάση το όριο ακουστότητας

Άσκηση 11η : Φαινόμενο ηχητικής συγκάλυψης (masking effect), μέτρηση διαφοράς αμφιωτικής ηχητικής συγκάλυψης (binaural masking level difference).

Άσκηση 12η : Μελέτη αντικειμενικών ψυχοακουστικών μεγεθών.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στα Συστήματα Ήχου των Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.