Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Τεχνολογία Υψηλών Τάσεων | Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Τεχνολογία Υψηλών Τάσεων

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Τεχνολογία Υψηλών Τάσεων | Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Α. ΘΕΩΡΙΑ

Το αντικείμενο του θεωρητικού μέρους του μαθήματος αποτελείται από τις ακόλουθες ενότητες:

1η Ενότητα:Βασικές Έννοιες και Ορισμοί: Ορισμοί υψηλών τάσεων και υψηλών πεδίων. Χρήση και εφαρμογές Υψηλών Τάσεων. Μορφές του ηλεκτρικού πεδίου. Ηλεκτρόδια, γεωμετρίες.

2η Ενότητα:Θεωρία Διάσπασης του Ατμοσφαιρικού Αέρα: Κατηγορίες Ηλεκτρομονωτικών Αερίων. Διάσπαση του Ατμοσφαιρικού Αέρα στο Ομοιογενές Πεδίο. Σχηματισμός Ηλεκτρονικών Στοιβάδων. Χαρακτηριστικά και Ιονισμός των Ηλεκτρομονωτικών Αερίων. Συμπεράσματα για την Μελέτη του Ιονισμού με Κρούσεις. Η Θεωρία κατά J.S. Towsend. Διάσπαση στο Ανομοιογενές Ηλεκτρικό Πεδίο. Στεμματοειδής Εκκένωση. Μονοφασική Γραμμή με καθαρό και λείο Αγωγό. Επιφάνεια του Αγωγού και Καιρικές Συνθήκες. Απώλειες Corona Τριφασικών Γραμμών Μεταφοράς.

3η Ενότητα:Θεωρία Διάσπασης SF6 και Μειγμάτων Αερίων: Φυσικοχημικές και ηλεκτρικές ιδιότητες του SF6. Συμπεριφορά εντός ηλεκτρικών πεδίων. Αποσύνθεση του SF6 κατά την εκδήλωση ηλεκτρικού τόξου. Η υγρασία στο SF6

4η Ενότητα:Υγρά Μονωτικά Υλικά: Ηλεκτρομονωτικά έλαια. Φυσικοχημικές και ηλεκτρικές ιδιότητες των ηλεκτρομονωτικών ελαίων. Συμπεριφορά εντός ηλεκτρικών πεδίων. Γήρανση και διάσπαση ηλεκτρομονωτικών ελαίων.

5η Ενότητα:Διατάξεις Παραγωγής και Μέτρησης Υψηλών Τάσεων: Συνήθεις Μορφές των Τάσεων Δοκιμής. Παραγωγή Υψηλών Εναλλασσόμενων Τάσεων. Διατάξεις Μετασχηματιστών Δοκιμής. Κατασκευή Μετασχηματιστών Δοκιμής. Παραγωγή Υψηλών Συνεχών Τάσεων. Ανορθωτικές Διατάξεις. Διάταξη Villard. Διάταξη Greinacher. Διάταξη Cockroft. Πολυβάθμια Ανορθωτική Διάταξη. Γεννήτριες Κρουστικών Τάσεων. Μονοβάθμιες και Πολυβάθμιες Γεννήτριες Κρουστικών Τάσεων. Γεννήτριες Εκθετικών Κρουστικών Ρευμάτων. Καταμεριστές Υψηλών Τάσεων.Απώλειες Διηλεκτρικού. Μέτρηση του Συντελεστή Απωλειών με τη Γέφυρα Schering. Διάγραμμα της Διάταξης Μέτρησης.

6η Ενότητα:Στερεά Μονωτικά - Γήρανση και Διάσπαση: Καθορισμός Όρων και Εννοιών. Συντελεστής Απωλειών (tgδ). Ειδική Ηλεκτρική Αγωγιμότητα. Επιφανειακή Αγωγιμότητα. Συντελεστής Θερμικής Αγωγιμότητας. Μηχανική Αντοχή. Μερικές Εκκενώσεις. Τάση Ενάρξεως και Τάση Σβέσεως των Μ.Ε.. Μεγέθη Διαταραχής. Υπολογισμός του Φορτίου των Μερικών Εκκενώσεων. Πειραματικός Προσδιορισμός των Μερικών Εκκενώσεων. Κρούσεις Φορτίου. Κυματομορφή της Τάσης στον Πυκνωτή Μέτρησης Cm. Μακροσκοπική και Κβαντομηχανική Θεωρίες Γήρανσης και Διάσπασης Στερεών Μονωτικών.

Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ

Το αντικείμενο του Εργαστηρίου αποτελείται από τις ακόλουθες ανεξάρτητες ενότητες :

1η Ενότητα:Ενημέρωση και εξοικείωση με το εργαστήριο και τον εξοπλισμό του – Κανονισμός του εργαστηρίου

2η Ενότητα: Μελέτη της διάσπασης του ατμοσφαιρικού αέρα. Μέτρηση της τάσης διάσπασης σε διάκενα αέρα μεταβλητού πάχους σε ομοιογενή και ανομοιογενή ηλεκτρικά πεδία.

3η Ενότητα:Υπερπήδηση μονωτήρων. Μελέτη της συμπεριφοράς μονωτήρα με υγρή και στεγνή επιφάνεια κατά την επιβολή υψηλής τάσης. Δοκιμή υπερπήδησης μονωτήρα σύμφωνα με της κανονισμούς.

4η Ενότητα:Μελέτη του φαινομένου Corona σε γραμμές υψηλής τάσης. Μέτρηση των απωλειών Corona σε πειραματικές εναέριες ηλεκτρικές γραμμές διαφόρων διατομών. Σύγκριση των αποτελεσμάτων και συμπεράσματα.

5η Ενότητα:Μελέτη της κατανομή της τάσης σε αλυσοειδή μονωτήρα. Μέτρηση της τάσης κατά μήκος των τμημάτων του αλυσοειδούς μονωτήρα και προσδιορισμός της κατανομής.

6η Ενότητα:Μελέτη της διηλεκτρικής αντοχής μονωτικών λαδιών. Δοκιμή διηλεκτρικής αντοχής για την εξακρίβωση της μονωτικής ικανότητας αυτών.

7η Ενότητα:Μέτρηση του συντελεστή ισχύος και της γωνίας απωλειών διηλεκτρικών υλικών με τη γέφυρα Schering.

8η Ενότητα:Παραγωγή και μέτρηση υψηλών κρουστικών τάσεων. Σχεδιασμός της παραγόμενης κρουστικής τάσης κατά VDE και υπολογισμός των παραμέτρων της.

9η Ενότητα:Παραγωγή υψηλών τάσεων και μέτρηση των ηλεκτρικών μεγεθών που συνοδεύουν την ανάπτυξη των μερικών εκκενώσεων.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Τεχνολογία Υψηλών Τάσεων των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.