Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα για Κατατακτήριες | Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΕΜΠ

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Προγραμματιστικές Τεχνικές

Εξεταζόμενη ύλη

Προγραμματιστικές Τεχνικές | Κατατακτήριες Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

Το μάθημα θέτει 2 γενικούς στόχους οι οποίοι συνδυάζονται σε ένα ενιαίο τελικό αποτέλεσμα. Το ένα μέρος αφορά τον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό με χρήση της γλώσσα C++ και περιλαμβάνει: Αρχές του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού (αφηρημένοι τύποι δεδομένων, γενίκευση, εξειδίκευση, τοπικότητα, απόκρυψη πληροφορίας, ενθυλάκωση) τη Γλώσσα C++ ως επέκταση της γλώσσας C που διδάσκεται στο 1ο εξάμηνο (κλάσεις και αντικείμενα, προσπέλαση και τροποποίηση πεδίων αντικειμένων, κατασκευαστές και καταστροφείς, κληρονομικότητα, κανόνες προσπέλασης, προστατευόμενα μέλη, φίλιες συναρτήσεις, πολυμορφισμός, εικονικές μέθοδοι, υπερφόρτωση τελεστών, υπερφόρτωση συναρτήσεων και μεθόδων), πρακτική ανάλυση και υπολογισμό χρόνων εκτέλεσης προγραμμάτων. Το δεύτερο μέρος αφορά την μελέτη των σημαντικότερων δομών δεδομένων με υλοποίηση σε C++ σύμφωνα με το μοντέλο του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού και περιλαμβάνει: Συνδεδεμένες λίστες (διπλά συνδεδεμένες λίστες, κυκλικές λίστες, ταξινομημένες λίστες), Δένδρα (διάσχιση δυαδικών δέντρων, κατά βάθος – κατά πλάτος προσπέλαση, δυαδικά δέντρα αναζήτησης, δένδρα AVL), Σωρούς (πλήρη δυαδικά δένδρα, δυαδικοί σωροί), Δένδρα αναζήτησης m-οδεύσεων (αναζήτηση στοιχείων, πολυπλοκότητα αναζήτησης), Β – Δένδρα, Κατακερματισμό (μέθοδοι και συναρτήσεις κατακερματισμού, πίνακες κατακερματισμού, υλοποίηση, ανάλυση πολυπλοκότητας).