Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στη Φυσικοχημεία Ι | Χημικοί Μηχανικοί ΕΜΠ

Τα πρωτόνια δίνουν σε ένα άτομο την ταυτότητά του, τα ηλεκτρόνια την προσωπικότητά του.

(Bill Bryson)
Εικόνα

Φυσικοχημεία Ι

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Φυσικοχημεία Ι (Χημική Θερμοδυναμική) | Χημικοί Μηχανικοί ΕΜΠ

Θερμοδυναμικό σύστημα, περιβάλλον, όρια. Μηδενικός νόμος της θερμοδυναμικής, θερμοκρασία. Θερμότητα, έργο, αδιαβατικό έργο, ενέργεια, εσωτερική ενέργεια, πρώτος θερμοδυναμικός νόμος για κλειστά συστήματα. Ιδανικά αέρια. Ειδικές θερμότητες. Ενθαλπία. Θερμοχημικές μεταβολές. Αντιστρεπτότητα, εντροπία, δεύτερος θερμοδυναμικός νόμος για κλειστά συστήματα. Σύνδεση πρώτου-δεύτερου νόμου. Αναφορά σε στατιστικό ορισμό της εντροπίας. Θεμελιώδεις Εξισώσεις σε ενεργειακή και εντροπική απεικόνιση, καταστατικές εξισώσεις. Διαφορικό συνάρτησης, συναρτήσεις σημείου, συναρτήσεις δρόμου, εξισώσεις Maxwell. Λογισμός μερικών παραγώγων με έμφαση στην έκφασή τους συναρτήσει πειραματικά μετρούμενων μεγεθών. Ολοκλήρωση κατά Euler. Μετασχηματισμοί Legendre. Θερμοδυναμικά δυναμικά, εξισώσεις Gibbs-Duhem. Ισορροπία, νόμος φάσεων του Gibbs, σημασία των θερμοδυναμικών δυναμικών σε αυθόρμητες μεταβολλές καταστάσεων. Ισορροπία χημικής αντίδρασης, ελεύθερη ενέργεια Gibbs αντίδρασης.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στη Φυσικοχημεία Ι των Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.