Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Φθορά και Προστασία Υλικών | Χημικοί Μηχανικοί ΕΜΠ

Τα πρωτόνια δίνουν σε ένα άτομο την ταυτότητά του, τα ηλεκτρόνια την προσωπικότητά του.

(Bill Bryson)
Εικόνα

Φθορά και Προστασία Υλικών

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Φθορά και Προστασία Υλικών | Χημικοί Μηχανικοί ΕΜΠ

Αντικείμενο / Σκοπός: Είναι η εμβάθυνση του πεδίου γνώσεων των φοιτητών σε θέματα που αφορούν στη φθορά μεταλλικών και πορωδών υλικών. Ειδικότερα μελετώνται θέματα όπως: Ι. Διάβρωση και προστασία μεταλλικών υλικών και συστημάτων: Ορισμός της διάβρωσης. Οικονομικές επιπτώσεις. Χαρακτηριστικά στοιχεία του συστήματος διάβρωσης. Θερμοδυναμική και κινητική της διάβρωσης. Παθητικότητα των μετάλλων. Παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα διάβρωσης. Μορφές της διάβρωσης, χωρίς και με την επίδραση μηχανικών παραγόντων. Μεθοδολογία ελέγχου της διάβρωσης. Μέθοδοι προστασίας. Τεχνικές πρόβλεψης και μέτρησης της ταχύτητας διάβρωσης. ΙΙ. Φθορά και προστασία πορωδών υλικών: Ορισμός της φθοράς. Μελέτη των φαινόμενων της φθοράς. Τυπολογία της φθοράς. Μηχανισμοί της φθοράς. Φαινόμενα μεταφοράς μάζας και ενέργειας στα πορώδη μέσα - Ο ρόλος της μικροδομής. Θερμοδυναμική και κινητική της φθοράς. Τεχνικές προστασίας υλικών και συστημάτων. Μεθοδολογία, τεχνικές διάγνωσης και προληπτικής συντήρησης καθώς και αποτίμησης και αποτίμησης των υλικών και επεμβάσεων προστασίας. Χρήση ενόργανων και μη καταστρεπτικών μεθόδων στο εργαστήριο και επί τόπου.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Φθορά και Προστασία Υλικών των Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.