Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Τεχνική Κάυσης και Αεροποίησης | Χημικοί Μηχανικοί ΕΜΠ

Τα πρωτόνια δίνουν σε ένα άτομο την ταυτότητά του, τα ηλεκτρόνια την προσωπικότητά του.

(Bill Bryson)
Εικόνα

Τεχνική Καύσης και Αεριοποίησης

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Τεχνική Καύσης και Αεριοποίησης | Χημικοί Μηχανικοί ΕΜΠ

Εισαγωγή, γενικά για καύση, λεπτομερής στοιχειομετρία, προαναμιγμένες φλόγες, υπολογισμοί θερμοκρασίας αδιαβατικής φλόγας, δομή στρωτής φλόγας, διατήρηση φλόγας, όρια ευφλεκτότητας, όρια σταθερότητας και σχεδιασμός, ταχύτητα τυρβώδους φλόγας. Θεωρία αναδευόμενου αντιδραστήρα, σταθεροποίηση φλόγας σε ρεύμα υψηλής ταχύτητας. Φλόγες διάχυσης, καύση μονού σταγονιδίου. Εκπομπή ρυπαντών από καύση, εισαγωγή στους καυστήρες.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήρια και ιδιαίτερα μαθήματα στις Τεχνική Καύσης και Αεριοποίησης των Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου