Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στη Σύνδεση Μικροσκοπικών - Μακροσκοπικών Ιδιοτήτων με Η/Υ | Χημικοί Μηχανικοί ΕΜΠ

Τα πρωτόνια δίνουν σε ένα άτομο την ταυτότητά του, τα ηλεκτρόνια την προσωπικότητά του.

(Bill Bryson)
Εικόνα

Σύνδεση Μικροσκοπικών - Μακροσκοπικών Ιδιοτήτων με Η/Υ

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Σύνδεση Μικροσκοπικών - Μακροσκοπικών Ιδιοτήτων με Η/Υ | Χημικοί Μηχανικοί ΕΜΠ

Διαμοριακές δυνάμεις και συναρτήσεις δυναμικού. Από τη Νευτώνεια μηχανική στη Θερμοδυναμική. Αναντιστρεπτότητα και καταστάσεις ισορροπίας. Βασικές αρχές στατιστικής μηχανικής ισορροπίας: μικροκανονικό και κανονικό στατιστικό σύνολο. Συνάρτηση μερισμού και σύνδεση με τη θερμοδυναμική. Εξαγωγή θερμοδυναμικών ιδιοτήτων ιδανικού αερίου. Εξαγωγή καταστατικής εξίσωσης virial. Προσεγγίσεις μέσου πεδίου και παραδείγματα. Εξαγωγή της καταστατικής εξίσωσης van der Waals. Ανάπτυξη απλών μοντέλων για την ενέργεια Gibbs ανάμιξης υγρών. Στατιστική μηχανική ανοικτών συστημάτων: Εξαγωγή των ισοθέρμων ρόφησης Langmuir και ΒΕΤ. Συναρτήσεις κατανομής για την περιγραφή της δομής υλικών συστημάτων και σύνδεσή τους με πειράματα περίθλασης. Βασικές αρχές προσομοίωσης Monte Carlo για τον υπολογισμό δομικών και θερμοδυναμικών ιδιοτήτων. Άσκηση σε Η/Υ. Βασικές αρχές προσομοίωσης μοριακής δυναμικής για τον υπολογισμό δομικών, θερμοδυναμικών, και δυναμικών ιδιοτήτων. Άσκηση σε Η/Υ. Συναρτήσεις χρονικής συσχέτισης και σύνδεσή τους με φασματοσκοπικές μετρήσεις. Χρόνοι χαλάρωσης. Εξαγωγή συντελεστών μεταφοράς (διαχυτότητας, θερμικής αγωγιμότητας, ιξώδους) από τη μοριακή δυναμική.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στη Σύνδεση Μικροσκοπικών - Μακροσκοπικών Ιδιοτήτων με Η/Υ των Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.