Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στον Σχεδιασμό Βιομηχανικών Τροφίμων - Επεξεργασία & Συντήρηση Τροφίμων | Χημικοί Μηχανικοί ΕΜΠ

Τα πρωτόνια δίνουν σε ένα άτομο την ταυτότητά του, τα ηλεκτρόνια την προσωπικότητά του.

(Bill Bryson)
Εικόνα

Σχεδιασμός Βιομηχανικών Τροφίμων - Επεξεργασία & Συντήρηση Τροφίμων

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Σχεδιασμός Βιομηχανικών Τροφίμων - Επεξεργασία και Συντήρηση Τροφίμων| Χημικοί Μηχανικοί ΕΜΠ

Εμβάθυνση στις διεργασίες βιομηχανικής επεξεργασίας και συντήρησης των τροφίμων. Θερμικές κατεργασίες, ψύξη, κατάψυξη, ξήρανση, εκχύλιση, φυσικοί και μηχανικοί διαχωρισμοί. Μελέτη και υπολογισμός των παραμέτρων των διεργασιών σε σχέση με την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων.
Σχεδιασμός εργοστασίου τροφίμων, Διεξαγωγή μελέτης σκοπιμότητας και κατασκευής μονάδας παραγωγής τροφίμων. Ανάπτυξη παραμέτρων θέσης (χωροδιάταξη, τοποθέτηση εξοπλισμού), διαδικασιών (διαγράμματα ροής διεργασιών) και βοηθητικών παροχών. Εξοπλισμός (τεχνικές προδιαγραφές). Εξειδικευμένες απαιτήσεις (νερό, υγιεινή κτλ.). Ποιότητα τροφίμων - συντελεστές ποιότητας. Ασφάλεια και υγιεινή τροφίμων. Κίνδυνοι τροφίμων (μικροβιολογικοί, χημικοί, φυσικοί). Υγιεινή/Ορθή βιομηχανική Πρακτική (GMPs) στη βιομηχανία τροφίμων - Προγράμματα Προαπαιτήσεων Υγιεινής (PRPs): σχεδιαστικές/κατασκευαστικές και λειτουργικές απαιτήσεις σε χώρους παραγωγής/ παρασκευής τροφίμων. Αρχές HACCP. Διεξαγωγή μελέτης HACCP - Παραδείγματα εφαρμογής σε βασικούς κλάδους τροφίμων. Ανάλυση επικινδυνότητας και ποσοτικοποίηση κινδύνων. Διαχείριση Ποιότητας και Ασφάλειας τροφίμων. Λειτουργία βιομηχανίας τροφίμων. Έλεγχος διεργασιών παραγωγής τροφίμων (SPC). Διασφάλιση ποιότητας και ασφάλειας (εφαρμογή συστημάτων ISO 9001 και HACCP).


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήρια και ιδιαίτερα μαθήματα στον Σχεδιασμός Βιομηχανικών Τροφίμων - Επεξεργασία και Συντήρηση Τροφίμων των Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου