Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στις Προχωρημένες Μέθοδοι Τεχνικοοικονομικού Σχεδιασμού | Χημικοί Μηχανικοί ΕΜΠ

Τα πρωτόνια δίνουν σε ένα άτομο την ταυτότητά του, τα ηλεκτρόνια την προσωπικότητά του.

(Bill Bryson)
Εικόνα

Προχωρημένες Μέθοδοι Τεχνικοοικονομικού Σχεδιασμού

Σύντομη περιγραφή μαθήματος

Προχωρημένες Μέθοδοι Τεχνικοοικονομικού Σχεδιασμού Ι Χημικοί Μηχανικοί


Παραμετρική αριστοποίηση διεργασιών και συστημάτων, τεχνικές αριστοποίησης, δομική αριστοποίηση, ενεργειακή ολοκλήρωση, ολοκληρωμένο θέμα σχεδιασμού. Μαθηματική προτυποποίηση και εμβάθυνση στο Σχεδιασμό. Αριθμητική Επίλυση Συστημάτων Αλγεβρικών Εξισώσεων. Αριστοποίηση Συναρτήσεων Μιας Μεταβλητής (΄Ερευνα Γραμμής). Αριστοποίηση Συναρτήσεων Πολλών Μεταβλητών. Μαθηματικός Προγραμματισμός (Αριστοποίηση με Περιορισμούς). Στοιχεία Δομικής Αριστοποίησης. Διακριτές Μεταβλητές και Αριστοποίηση. Τοπική Έρευνα. Κατασκευαστικοί Αλγόριθμοι. Ευρετικοί Αλγόριθμοι.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήρια και ιδιαίτερα μαθήματα στις Προχωρημένες Μέθοδοι Τεχνικοοικονομικού Σχεδιασμού Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου