Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στον Προγραμματισμό & Χρήση Η/Υ | Χημικοί Μηχανικοί ΕΜΠ

Τα πρωτόνια δίνουν σε ένα άτομο την ταυτότητά του, τα ηλεκτρόνια την προσωπικότητά του.

(Bill Bryson)
Εικόνα

Προγραμματισμός - Χρήση Η/Υ

Στον Άβακα θα βρεις σημειώσεις στον Προγραμματισμό & Χρήση Η/Υ των Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ.


Σημειώσεις στον Προγραμματισμό & Χρήση Η/Υ


Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Προγραμματισμός και Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών - Βασικά Εργαλεία Λογισμικού | Χημικοί Μηχανικοί ΕΜΠ

Σκοπός του μαθήματος είναι να φέρει τους πρωτοετείς φοιτητές σε επαφή με τους σύγχρονους Η/Υ, με ορισμένα βασικά εργαλεία λογισμικού και, κυρίως, με τις βασικές αρχές του προγραμματισμού, όπως αυτές υλοποιούνται στο περιβάλλον της MATLAB και στη FORTRAN 90/95.

Μάθημα 1
Γνωριμία με το εργαστήριο, πρόσβαση στους υπολογιστές, δικαιώματα και υποχρεώσεις χρηστών.
Το γραφικό περιβάλλον του MATLAB.

Μάθημα 2
Αριθμητικές παραστάσεις, προτεραιότητα αριθμητικών τελεστών, εντολή format, μεταβλητές,
μαθηματικές συναρτήσεις, εκθετική μορφή.

Μάθημα 3
Λογικοί τελεστές, προτεραιότητα λογικών τελεστών. Εισαγωγή δεδομένων (εντολή input). Εξαγωγή δεδομένων (disp/fprintf).

Μάθημα 4
Arrays (Διανύσματα, Πίνακες). Χρήσιμες συναρτήσεις (zeros, ones, eye). Colon operator. Transpose operator.Συνάρτηση linspace.

Μάθημα 5
Αριθμητικές πράξεις μεταξύ arrays. Μαθηματικές συναρτήσεις και arrays.

Μάθημα 6
Από τη γραμμή εντολών στη συγγραφή κώδικα MATLAB (matlab scripts).
Έλεγχος ροής του κώδικα (δομή if), παραλλαγές της δομής if

Μάθημα 7
Επανάληψη for, εμφωλευμένες(nested) επαναλήψεις, επανάληψη υπό συνθήκη while, αέναη επανάληψη, χρονομέτρηση, προεκχώρηση μνήμης.

Μάθημα 8
Ανώνυμες συναρτήσεις (anonymous functions), fplot, συγγραφή συναρτήσεων, ορίσματα, συναρτήσεις ως ορίσματα συναρτήσεων, πεδίο μεταβλητών (variable scope).

Μάθημα 9
Ακρίβεια υπολογισμών (machine epsilon), overflow, underflow, σφάλματα αποκοπής και στρογγυλοποίησης (round-off errors), Μεταβλητές απλής και διπλής ακρίβειας, απαίτηση σε μνήμη (bytes) για την αποθήκευση των μεταβλητών.

Μάθημα 10
Προγραμματισμός με FORTRAN 90/95


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήρια και ιδιαίτερα μαθήματα στον Προγραμματισμό και Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών - Βασικά Εργαλεία Λογισμικού στους Χημικούς Μηχανικούς του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.