Αρχική σελίδα
Φροντιστήριο & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Οργανική Χημεία Ι | Χημικοί Μηχανικοί ΕΜΠ

Τα πρωτόνια δίνουν σε ένα άτομο την ταυτότητά του, τα ηλεκτρόνια την προσωπικότητά του.

(Bill Bryson)
Εικόνα

Οργανική Χημεία Ι

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Οργανική Χημεία Ι | Χημικοί Μηχανικοί ΕΜΠ

Το οργανικό μόριο. Ο ομοιοπολικός δεσμός. Υβριδιώσεις sp3, sp2, sp. Οξέα και βάσεις στην Οργανική Χημεία. Μηχανισμοί των οργανικών αντιδράσεων. Στερεοχημεία. Διαμορφώσεις και διαμορφομερή. Απεικονίσεις και χειρομορφία. Οπτικοί αντίποδες και διαστερεομερή. Αλκάνια. Η αντίδραση αλογονώσεως των αλκανίων. Αλκένια. Μηχανισμοί των αντιδράσεων αποσπάσεως, Ε1 και Ε2. Η αντίδραση ηλεκτρονιόφιλης προσθήκης. Αλκαδιένια και αλκίνια. Η σταθερότητα των συζυγών διενίων και η θεωρία του συντονισμού. Οι χημικές ιδιότητες των αλκινίων.Αλεικυκλικοί υδρογονάνθρακες. Η ανάλυση διαμορφώσεως του κυκλοεξανίου. Αρωματικοί υδρογονάνθρακες. Η δομή του βενζολίου. Η αρωματική ηλεκτρονιόφιλη υποκατάσταση. Ο αρωματικός χαρακτήρας. Φασματοσκοπικές μέθοδοι. Φάσματα υπεριώδους-ορατού, φάσματα υπερύθρου, φάσματα πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού και φάσματα μάζας. Αλκυλαλογονίδια και αρυλαλογονίδια. Πυρηνόφιλη υποκατάσταση των αλκυλαλογονιδίων, μηχανισμοί SΝ2 και SΝ1. Οργανομεταλλικές ενώσεις.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Οργανική Χημεία Ι των Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.