Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων | Χημικοί Μηχανικοί ΕΜΠ

Τα πρωτόνια δίνουν σε ένα άτομο την ταυτότητά του, τα ηλεκτρόνια την προσωπικότητά του.

(Bill Bryson)
Εικόνα

Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων | Χημικοί Μηχανικοί ΕΜΠ

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η κατανόηση του ρόλου, των μορφών, των οργανωτικών δομών, των λειτουργιών, της εξέλιξης, του τρόπου διοίκησης και των προσδιοριστικών παραγόντων της επίδοσης του βασικού οικονομικού και παραγωγικού θεσμού: της επιχείρησης. Στο πλαίσιο του μαθήματος οι φοιτητές, δουλεύοντας σε διμελείς ομάδες, πραγματοποιούν και επιτόπια επίσκεψη σε μια επιλεγμένη επιχείρηση ώστε να γίνει καταγραφή και αποτύπωση των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων της, των δραστηριοτήτων της και των βασικών οικονομικών και άλλων μεγεθών της. Επιπροσθέτως, στο πλαίσιο των ευρύτερων δραστηριοτήτων του μαθήματος πραγματοποιείται α) ένα «Παίγνιο Διοίκησης Επιχειρήσεων» όπου οι φοιτητές χωρίζονται σε ομάδες και συμμετέχουν στη διοίκηση μιας εικονικής επιχείρησης που δραστηριοποιείται σε μία (κοινή) αγορά κάποιου προϊόντος και β) εκπαιδευτική επίσκεψη σε μια επιλεγμένη επιχείρηση που περιλαμβάνει παρουσίαση τη επιχείρησης, ξενάγηση των φοιτητών στις εγκαταστάσεις της και συζήτηση με στελέχη από διάφορα τμήματα της επιχείρησης. Ενδεικτική θεματολογία: Ο κόσμος των οργανώσεων: Η κατανόηση της λειτουργίας και της συμπεριφοράς των οργανώσεων. Οι σύγχρονες μορφές οργάνωσης. Ο ρόλος και η αποστολή της διοίκησης και η εξέλιξη της διοικητικής λειτουργίας και των θεωριών της διοίκησης. Η φύση της διοικητικής εργασίας και οι ρόλοι των διοικητικών στελεχών. Διοικητικές Δομές. Διοίκηση και Επιχειρηματικότητα. Ο θεσμός της επιχείρησης. Είδη επιχειρήσεων. Η θεωρία της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Εναλλακτικές θεωρήσεις της σύγχρονης επιχείρησης. Οι Λειτουργίες της επιχείρησης. Στρατηγική, Η αποστολή και οι στόχοι της επιχείρησης. Ο στρατηγικός και οργανωτικός σχεδιασμός της επιχείρησης. Η διαδικασία λήψης των αποφάσεων. Η μέτρηση της επίδοσης των επιχειρήσεων. Μέθοδοι και εργαλεία μελέτης και ανάλυσης των επιχειρήσεων: Έρευνες πεδίου, δείκτες επίδοσης και συγκριτικής αξιολόγησης, μελέτες περιπτώσεων.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήρια και ιδιαίτερα μαθήματα στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου