Αρχική σελίδα
Φροντιστήριο & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Οικονομική Ανάλυση Βιομηχανικών Αποφάσεων | Χημικοί Μηχανικοί ΕΜΠ

Τα πρωτόνια δίνουν σε ένα άτομο την ταυτότητά του, τα ηλεκτρόνια την προσωπικότητά του.

(Bill Bryson)
Εικόνα

Οικονομική Ανάλυση Βιομηχανικών Αποφάσεων

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Οικονομική Ανάλυση Βιομηχανικών Αποφάσεων | Χημικοί Μηχανικοί ΕΜΠ

Το αντικείμενο του μαθήματος αφορά στις έννοιες, στις μεθόδους και στις τεχνικές που σχετίζονται με την οικονομική ανάλυση και αξιολόγηση βιομηχανικών αποφάσεων, τόσο στη φάση της παραγωγικής λειτουργίας μιάς επιχείρησης, όσο και στη φάση διαμόρφωσης και επιλογής ενός επενδυτικού σχεδίου. Τρεις είναι οι βασικές ενότητες του μαθήματος: α) Χρηματοικονομική ανάλυση: τρόποι χρηματοδότησης της επιχείρησης, ανάλυση λογιστικών καταστάσεων και ισολογισμού, ανάλυση και αξιολόγηση βασικών χρηματοοικονομικών δεικτών, β) Ανάλυση Κόστους και Κερδοφορίας: συνιστώσες κόστους. τρόποι και μέθοδοι κοστολόγησης και τιμολόγησης, ανάλυση νεκρού σημείου, γ) Αξιολόγηση επενδύσεων: έννοια της χρονικής αξίας του χρήματος (προεξόφληση / ανατοκισμός), βασικά κριτήρια οικονομικής αποδοτικότητας (καθαρά παρούσα αξία, IRR, κτλ), αξιολόγηση εναλλακτικών επενδυτικών επιλογών, ανάλυση Κόστους-Οφέλους. Το μάθημα εκτός των σεμιναριακών παρουσιάσεων περιλαμβάνει και πρακτική εξάσκηση σε περιβάλλον Η/Υ (PC lab).


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήρια και ιδιαίτερα μαθήματα στην Οικονομική Ανάλυση Βιομηχανικών Αποφάσεων των Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου