Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Μηχανική και Ανάπτυξη Διεργασιών | Χημικοί Μηχανικοί ΕΜΠ

Τα πρωτόνια δίνουν σε ένα άτομο την ταυτότητά του, τα ηλεκτρόνια την προσωπικότητά του.

(Bill Bryson)
Εικόνα

Μηχανική και Ανάπτυξη Διεργασίων

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Μηχανική και Ανάπτυξη Διεργασιών | Χημικοί Μηχανικοί ΕΜΠ

Γενικά περί διεργασιών διαχωρισμού. Κριτήρια επιλογής. Ισορροπία Φάσεων Ατμών/Υγρού και Αερίου/Υγρού σε Πραγματικά μίγματα.

  • Διεργασίες απόσταξης: Στάδια υπολογισμού αποστακτικών στηλών. Απλές Αποστάξεις. Κλασματική Απόσταξη: Εκλογή των συνθηκών λειτουργίας. Απλοποιημένες και αναλυτικές μέθοδοι υπολογισμού. Υδραυλική Αποστακτικών Στηλών. Ενεργειακός και εξεργειακός βαθμός απόδοσης. Έλεγχος Λειτουργίας. Αυτόματη ρύθμιση αποστακτικών στηλών. Εξοικονόμηση ενέργειας σε αποστακτικές στήλες. Στοιχεία κόστους αποστακτικών στηλών. Παραλαβή και δοκιμαστική λειτουργία αποστακτικών στηλών. Ανάλυση και επισήμανση λειτουργικών προβλημάτων. Βελτιστοποίηση λειτουργίας. Στοιχεία ασφάλειας.
  • Υγρή Εκχύλιση-Αζεοτροπική και εκχυλιστική απόσταξη: Θεωρητική ανάλυση διεργασιών και εφαρμογές.
  • Υπερκρίσιμη εκχύλιση: Η ανάγκη ανάπτυξης νέας τεχνολογίας διαχωρισμού. Η προσέγγιση ανάπτυξης. Ισορροπία Φάσεων σε Υπερκρίσιμα Ρευστά. Εκλεκτικότητα. Συνδιαλύτες. Μελέτη της διεργασίας της υπερκρίσιμης εκχύλισης. Επίδραση των λειτουργικών παραμέτρων της διεργασίας. Μοντελοποίηση της υπερκρίσιμης εκχύλισης. Ειδικές εφαρμογές της τεχνολογία της υπερκρίσιμης εκχύλισης.
  • Προσομοίωση διεργασιών σε συστήματα φυσικού αερίου: Κρίσιμες παράμετροι σχεδιασμού διεργασιών παραγωγής και μεταφοράς φυσικού αερίου.

    *Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήρια και ιδιαίτερα μαθήματα στην
    Μηχανική και Ανάπτυξη Διεργασιών των Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου*