Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Κατεργασία Επιφανειών | Χημικοί Μηχανικοί ΕΜΠ

Τα πρωτόνια δίνουν σε ένα άτομο την ταυτότητά του, τα ηλεκτρόνια την προσωπικότητά του.

(Bill Bryson)
Εικόνα

Κατεργασία Επιφανειών

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Κατεργασία Επιφανειών | Χημικοί Μηχανικοί ΕΜΠ

Στοιχεία ηλεκτροχημείας και χημείας στερεάς κατάστασης. Προκατεργασία επιφανειών (μηχανικές, χημικές, ηλεκτροχημικές κατεργασίες). Τεχνικές επιμετάλλωσης-Σύγχρονες τάσεις. Ηλεκτρολυτικές επιμεταλλώσεις. Ηλεκτροκρυστάλλωση και Παραμέτροι ηλεκτραπόθεσης μετάλλων. Παλμικά ρεύματα. Μικροδομή και ιδιότητες επικαλύψεων. Ειδικές επιμεταλλώσεις (επιχάλκωση, επιψευδαργύρωση, επινικέλωση, επιχρωμίωση, επικασσιτέρωση, επικαδμίωση, επικαλύψεις με ευγενή μέταλλα, κ.ά). Ηλεκτροχύτευση. Σύνθετες ηλεκτρολυτικές επικαλύψεις. Προστασία επιφανειών και κατεργασίες φινιρίσματος (φωσφάτωση, χρωμάτωση, ανοδίωση και βαφή επιφανειών). Μη ηλεκτρολυτικές μεταλλικές επικαλύψεις (εμβάπτιση-επαφή, μη καταλυτικές χημικές μέθοδοι, καταλυτικές χημικές μέθοδοι). Επιμεταλλώσεις από τήγματα μετάλλων. Επικαλύψεις από αέρια φάση-Φυσικές και χημικές μέθοδοι (εξάχνωση, καθοδική διασκόρπιση, ψεκασμός). Χαρακτηρισμός και ποιοτικός έλεγχος επιμεταλλωμένων επιφανειών-Προσδιορισμός ιδιοτήτων. Τοξικά που συναντώνται στις εργαστηριακές και βιομηχανικές διεργασίες επιμεταλλώσεων. Βιομηχανική υγιεινή και ασφάλεια. Διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων επιμεταλλωτηρίων. Μελέτη περιπτώσεων.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήρια και ιδιαίτερα μαθήματα στην Κατεργασία Επιφανειών των Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου