Αρχική σελίδα
Φροντιστήριο & Ιδιαίτερα Μαθήματα στη Διοίκηση Έργων και Υποστήριξη Αποφάσεων | Χημικοί Μηχανικοί ΕΜΠ

Τα πρωτόνια δίνουν σε ένα άτομο την ταυτότητά του, τα ηλεκτρόνια την προσωπικότητά του.

(Bill Bryson)
Εικόνα

Διοίκηση Έργων και Υποστήριξη Αποφάσεων

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Διοίκηση Έργων και Υποστήριξη Αποφάσεων | Χημικοί Μηχανικοί ΕΜΠ

Α) Διοίκηση Έργων: Βασικές γνώσεις, τεχνικές και εργαλεία που εφαρμόζονται για την επιτυχή ολοκλήρωση σύνθετων ενεργειών που περιλαμβάνουν περισσότερες αλληλεξαρτώμενες δραστηριότητες και αποσκοπούν στη δημιουργία ενός «μοναδικού» προϊόντος ή υπηρεσίας. Βασικές έννοιες- Οργανωτικές δομές- Κύκλος ζωής έργου. Προγραμματισμός-Δομική ανάλυση έργου. Χρονικός προγραμματισμός. Προγραμματισμός πόρων. Προϋπολογισμός έργου. Παρακολούθηση & έλεγχος έργου. Διαχείριση κινδύνου. Β) Υποστήριξη Αποφάσεων: Βασικές γνώσεις, μεθοδολογικές προσεγγίσεις, τεχνικές και εργαλεία για την επιλογή της ενδεδειγμένης λύσης που θα ικανοποιήσει μία νέα ανάγκη ή θα βελτιώσει την υφιστάμενη κατάσταση. Βασικές έννοιες. Λήψη αποφάσεων σε συνθήκες αβεβαιότητας και ρίσκου - Δένδρα αποφάσεων. Λήψη αποφάσεων με πολλαπλά κριτήρια.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήρια και ιδιαίτερα μαθήματα στη Διοίκηση Έργων και Υποστήριξη Αποφάσεων των Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου