Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στη Φωτογραμμετρία ΙΙ | Τοπογράφοι Μηχανικοί ΕΜΠ

Λίγη παρατήρηση και πολλή ανάλυση οδηγούν σε λάθη. Πολλή παρατήρηση και λίγη ανάλυση οδηγούν στην αλήθεια.

(Alexis Carrel)
Εικόνα

Φωτογραμμετρία ΙΙ

(Αναλυτική Φωτογραμμετρία)


Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Φωτογραμμετρία ΙΙ | Τοπογράφοι Μηχανικοί ΕΜΠ

Επανάληψη βασικών εννοιών - Ανακεφαλαίωση του μαθήματος Φωτογραμμετρία Ι. Ειδικά θέματα εσωτερικού & εξωτερικού προσανατολισμού. Προγραμματισμός
φωτογραμμετρικών λήψεων. Συστήματα & προγράμματα πλοήγησης για λήψη αεροφωτογραφιών. Προδιαγραφές. Στοιχεία ψηφιακής φωτογραμμετρίας. Γεωμετρικοί μετασχηματισμοί ψηφιακής εικόνας και ψηφιακά προϊόντα.
Αεροτριγωνισμός & φωτοτριγωνισμός: Βασικές έννοιες & μέθοδοι. Ακρίβειες & Συνδυασμένες επιλύσεις αεροτριγωνισμών. Φωτογραμμετρικές αποδόσεις και τύποι
φωτογραμμετρικών προϊόντων. Φωτο-γραμμετρική παραγωγή ψηφιακών μοντέλων αναγλύφου. Εξαγωγή ψηφιακών μοντέλων αναγλύφου από LIDAR και άλλα συστήματα. Ακρίβειες διεικονικής απόδοσης–Προδιαγραφές. Ορθοφωτογραφία: Βασικές έννοιες, διαδικασία, όργανα & λογισμικό. Φωτογραμμετρική αξιοποίηση δορυφορικών εικόνων–Γεωμετρικά μοντέλα. Επίγειες φωτογραμμετρικές
εφαρμογές.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στη Φωτογραμμετρία ΙΙ των Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου