Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στη Θεωρία Σφαλμάτων και Συνορθώσεις Ι | Τοπογράφοι Μηχανικοί ΕΜΠ

Λίγη παρατήρηση και πολλή ανάλυση οδηγούν σε λάθη. Πολλή παρατήρηση και λίγη ανάλυση οδηγούν στην αλήθεια.

(Alexis Carrel)
Εικόνα

Θεωρία Σφαλμάτων και Συνορθώσεις Ι

Παλιά διαγωνίσματα στην Θεωρία Σφαλμάτων και Συνορθώσεις


Σύντομη περιγραφλη του μαθήματος

Θεωρία Σφαλμάτων και Συνορθώσεις Ι | Τοπογράφοι Μηχανικοί ΕΜΠ

Εισαγωγή, έννοια συνόρθωσης, αρχή της μεθόδου Ελαχίστων Τετραγώνων. Στοιχεία θεωρίας πιθανοτήτων και στατιστικής για μία μεταβλητή. Άμεσες παρατηρήσεις μιας μεταβλητής (Ισοβαρείς, Ανισοβαρείς). Πολυδιάστατα μεγέθη, σύνδεση με θεωρία πιθανοτήτων και Στατιστική. Νόμος μετάδοσης μεταβλητοτήτων.
Αβεβαιότητες σε δύο διαστάσεις, έλλειψη σφάλματος. Μέθοδοι συνόρθωσης πολλών μεταβλητών, μέθοδος των εμμέσων παρατηρήσεων, μέθοδος των συμβατικών παρατηρήσεων. Εφαρμογές συνορθώσεων σε γεωδαιτικά δίκτυα οριζοντίου και
κατακόρυφου ελέγχου.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στη Θεωρία Σφαλμάτων και Συνορθώσεις Ι των Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.