Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Εφαρμοσμένη Υδραυλική | Τοπογράφοι Μηχανικοί ΕΜΠ

Λίγη παρατήρηση και πολλή ανάλυση οδηγούν σε λάθη. Πολλή παρατήρηση και λίγη ανάλυση οδηγούν στην αλήθεια.

(Alexis Carrel)
Εικόνα

Εφαρμοσμένη Υδραυλική

Παλιά διαγωνίσματα στη Εφαρμοσμένη Υδραυλική


Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Εφαρμοσμένη Υδραυλική | Τοπογράφοι Μηχανικοί ΕΜΠ

Εισαγωγή, πραγματικά και ιδεατά ρευστά. Μόνιμη ροή σε κλειστούς αγωγούς κυκλικής διατομής, στρωτή και τυρβώδης ροή, αριθμός Reynolds, κατανομή ταχυτήτων σε διατομές σωλήνα, οριακό στρώμα, απώλειες ενέργειας σε σωλήνες κυκλικής διατομής, εξίσωση Darcy-Weisbach, συντελεστής τριβής. Συστήματα κλειστών αγωγών, μεταφορά νερού μεταξύ δεξαμενών, τοπικές απώλειες ενέργειας, Αντλίες και υδροστρόβιλοι. Μέθοδοι επίλυσης δικτύων αγωγών. Ανοικτοί αγωγοί, κατανομή ταχύτητας σε διατομές ανοικτών αγωγών. Εξίσωση Manning. Εξισώσεις St. Venant. Ομοιόμορφη και ανομοιόμορφη ροή. Ειδική ενέργεια, κρίσιμη ροή, συζυγήβάθη, υδραυλικό άλμα.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Εφαρμοσμένη Υδραυλική των Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.