Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Εισαγωγή στην Πληροφορική | Τοπογράφοι Μηχανικοί ΕΜΠ

Λίγη παρατήρηση και πολλή ανάλυση οδηγούν σε λάθη. Πολλή παρατήρηση και λίγη ανάλυση οδηγούν στην αλήθεια.

(Alexis Carrel)
Εικόνα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Εισαγωγή στην Πληροφορική | Τοπογράφοι Μηχανικοί ΕΜΠ

Εισαγωγή στην πληροφορική και στον προγραμματισμό, αριθμητικά συστήματα, στοιχεία αρχιτεκτονικής υπολογιστών. Λειτουργικά συστήματα, περιβάλλοντα ανάπτυξης λογισμικού, γλώσσες προγραμματισμού, αλγόριθμοι. Η έννοια του προγράμματος, η γλώσσα προγραμματισμού C++. Δομές και συντακτικό της
γλώσσας C++. Στοιχεία δομημένου προγραμματισμού, μεταβλητές μνήμης, μπλοκ εντολών, δομές επιλογής και επανάληψης, πίνακες, συναρτήσεις, πέρασμα παραμέτρων, μέθοδοι περάσματος μεταβλητών τύπου πίνακα σε συναρτήσεις, είσοδος/ έξοδος δεδομένων από / προς αρχεία, δείκτες, στοιχεία δομημένης
ανάλυσης και σχεδίασης, εφαρμογές σχετικές με το αντικείμενο.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Εισαγωγή στην Πληροφορική των Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.