Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στη Γεωτεχνική Μηχανική | Τοπογράφοι Μηχανικοί ΕΜΠ

Λίγη παρατήρηση και πολλή ανάλυση οδηγούν σε λάθη. Πολλή παρατήρηση και λίγη ανάλυση οδηγούν στην αλήθεια.

(Alexis Carrel)
Εικόνα

Γεωτεχνική Μηχανική

Παλιά διαγωνίσματα στη Γεωτεχνική Μηχανική


Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Γεωτεχνική Μηχανική | Τοπογράφοι Μηχανικοί ΕΜΠ

Γεωλογικό περιβάλλον: Δομή, επιφανειακές διεργασίες, τεκτονικές πλάκες, σεισμικότητα, επί τόπου τάσεις, υδρολογικό καθεστώς. Γεωτεχνική περιγραφή βράχων και εδαφών: Δομή του βράχου, ασυνέχειες, βραχομάζα, στερεογραφική προβολή, μηχανικές ιδιότητες, συστήματα κατάταξης. Δομή του εδάφους, ονοματολογία, κατάταξη, τεχνικά χαρακτηριστικά, αναγνώριση πεδίου. Εφαρμογές
Γεωτεχνικής Μηχανικής: Πρανή μορφολογία, κατολισθήσεις, εκτίμηση κινδύνου. Υπόγεια έργα: Μέθοδοι ανάλυσης, μέθοδοι διάνοιξης, εκτίμηση των προκαλούμενων απο την διάνοιξη μετατοπίσεων. Εργα οδοποιίας: Τοίχοι αντιστήριξης, σήραγγες, επιχώματα. Υδραυλικά έργα: ευστάθεια αναχωμάτων, μικρά φράγματα λιμνοδεξαμενών.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στη Γεωτεχνική Μηχανική των Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.