Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στη Γεωδαισία Ι | Τοπογράφοι Μηχανικοί ΕΜΠ

Λίγη παρατήρηση και πολλή ανάλυση οδηγούν σε λάθη. Πολλή παρατήρηση και λίγη ανάλυση οδηγούν στην αλήθεια.

(Alexis Carrel)
Εικόνα

Γεωδαισία Ι

(Εισαγωγή στη Γεωδαισία)


Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Γεωδαισία Ι | Τοπογράφοι Μηχανικοί ΕΜΠ

Εισαγωγή – Ιστορικά - Ορισμός. Γη – Δομή και βασικές κινήσεις. Σχήμα και μέγεθος της γης. Επιφάνειες αναφοράς. Γεωειδές, ελλειψοειδές εκ περιστροφής - σφαίρα – επίπεδο. Βασικοί ορισμοί –
μονάδες. Μετρήσεις (μηκών, γωνιών, υψομετρικών διαφορών). Μέθοδοι αποτύπωσης. Μέση τιμή – μεταβλητότητα μετρημένων μεγεθών. Συστήματα συντεταγμένων – συστήματα αναφοράς.
Γεωδαιτικά συστήματα αναφοράς που χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα. Γεωδαιτικοί υπολογισμοί στο επίπεδο – βασικά προβλήματα – εμβαδά – μετασχηματισμοί - συστήματα συντεταγμένων στο επίπεδο. Γεωμετρία της σφαίρας. Υπολογισμοί στην επιφάνεια της.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στη Γεωδαισία Ι των Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.