Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στις Συσκευές και Εγκαταστάσεις Θερμικών Διεργασιών | Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΕΜΠ

Χρωστάμε σχεδόν όλη μας τη γνώση όχι σ’ αυτούς που συμμορφώθηκαν, αλλά σ’ αυτούς που διαφοροποιήθηκαν.

(Charles Caleb Colton)
Εικόνα

Συσκευές και Εγκαταστάσεις Θερμικών Διεργασιών

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Συσκευές και Εγκαταστάσεις Θερμικών Διεργασιών | Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΕΜΠ

Μεταφορά μάζας και θερμότητας σε μείγματα. Εξάτμιση σε πύργους ψύξης. Τύποι πύργων. Κατασκευαστικά στοιχεία, σχεδιασμοί. Διεργασίες σε πύργους με δίσκους και πληρωτικά υλικά.
Απορρόφηση. Εκρόφηση με μεταφορά μάζας μιας/πολλών συνιστωσών, λειτουργία και σχεδιασμός των αντιστοίχων συσκευών. Ξήρανση, μηχανισμοί, τύποι ξηραντηρίων. Προσρόφηση – συσκευές. Συμπυκνωτήρες μειγμάτων. Ενίσχυση: συστήματα δύο συνιστωσών (μέθοδοι Ponchon/ Savarir, McCabe/Thiele) συστήματα πολλών συνιστωσών (υπολογισμός Lewis/Matheson, μέθοδος Thiele-Geddes). Έκλυση και Εκχύλιση: αρχές – συσκευές. Κανονισμοί και Standards. Έλεγχοι -επιθεωρήσεις, αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των ελέγχων, τροποποιήσεις σε συσκευές. Βασικά βήματα για την εξασφάλιση της ποιότητας συστημάτων ανάκτησης διαθεσίμων πόρων και ενέρ-
γειας. Εφαρμογή μέτρων και στρατηγικών για περιβαλλοντικά οφέλη. Εκπόνηση θέματος: Σχεδιασμός συσκευών και εγκαταστάσεων θερμικών διεργασιών, όπως πύργων απορρόφησης, πύργων ψύξης, ξηραντηρίων, στηλών διαχωρισμού υγρών μειγμάτων, συμπυκνωτήρων μειγμάτων και λοιπών συστημάτων με τη βοήθεια προγραμμάτων ηλεκτρονικού
υπολογιστή.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στις Συσκευές και Εγκαταστάσεις Θερμικών Διεργασιών των Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου