Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στη Τεχνοοικονομική Ανάλυση-Οργάνωση και Διοίκηση Έργων και Επιχειρήσεων | Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Τεχνοοικονομική Ανάλυση-Οργάνωση και Διοίκηση Έργων και Επιχειρήσεων

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Τεχνοοικονομική Ανάλυση-Οργάνωση και Διοίκηση Έργων και Επιχειρήσεων | Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

ΜΕΡΟΣ Ι. ΟΡΓΆΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Εισαγωγικές έννοιες. Ορισμός επιχείρησης – επιχειρηματικής δραστηριότητας. Παραδείγματα επιχειρήσεων ανά κλάδο. Οι τρεις βασικοί τομείς της οικονομίας. Σύγχρονες τάσεις στη λειτουργία των επιχειρήσεων. Κατηγορίες επιχειρήσεων και παραδείγματα. Επιχειρήσεις, οργανισμοί και φορείς δημόσιας διοίκησης. Η βιομηχανία στην Ελλάδα, τάσεις και προοπτικές.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2η : ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ

Η λειτουργία των επιχειρήσεων. Συστήματα οργάνωσης. Τυπικό οργανόγραμμα βιομηχανικής μονάδας. Θέματα οργάνωσης και διοίκησης προσωπικού. Επιλογή προϊόντων και μεθόδου βιομηχανικής παραγωγής και εξοπλισμού. Χωροθέτηση επιχειρηματικής / βιομηχανικής / παραγωγικής δραστηριότητας, κριτήρια επιλογής τοποθεσίας. Σχεδιασμός παραγωγικών μονάδων. Συντελεστές παραγωγής. Η έννοια της δυναμικότητας μονάδων παραγωγής.

ΕΝΟΤΗΤΑ 3η : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Οικονομικά στοιχεία λειτουργίας. Κύκλος εργασιών. Συνολικό κόστος. Η έννοια του κέρδους. Σταθερό και μεταβλητό κόστος. Η ανάλυση του Νεκρού Σημείου και η σημασία του στο σχεδιασμό δυναμικότητας επιχειρηματικής μονάδας.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ. ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 4Η : ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ –ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

Βασικές έννοιες Τεχνικοοικονομικής Ανάλυσης. Επιχειρηματικά – επενδυτικά σχέδια. Σκοπιμότητα και περιεχόμενα. Πηγές πληροφοριών, χρηματοδότηση επενδυτικού σχεδίου. Παραδείγματα επιχειρησιακών σχεδίων από την πράξη. Προτάσεις για επεξεργασία επιχειρηματικών σχεδίων.

ΕΝΟΤΗΤΑ 5Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ

Ανάλυση κόστους, διάφορες κατηγορίες κόστους. Άμεσο και έμμεσο, σταθερό και μεταβλητό κόστος, επενδυτικό κόστος, κεφάλαιο κίνησης, κόστος παραγωγής, λειτουργικό κόστος. Η έννοια της απόσβεσης και η σημασία της. Σχεδιασμός βιομηχανικής μονάδας. Το Νεκρό Σημείο. Υπολογισμός και σημασία του Νεκρού Σημείου. Ανάλυση ευαισθησίας. Ασκήσεις και Εφαρμογές.

ΕΝΟΤΗΤΑ 6Η : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Τεχνικοοικονομική Αξιολόγηση επενδύσεων – επιχειρηματικών αποφάσεων. Η χρονική μεταβολή της αξίας του χρήματος. Χρηματοροές. Τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης, IRR, NPV, PBP. Εφαρμογές και παραδείγματα στις έννοιες των NPV, IRR, PBP. Εφαρμογές στην Αξιολόγηση Επενδύσεων. Πρακτικά παραδείγματα αξιολόγησης επενδύσεων από το πεδίο του μηχανολόγου. Ασκήσεις και εφαρμογές υπολογισμού χρηματοροής και αξιολόγησης επενδύσεων και επιχειρηματικών σχεδίων. Μελέτες περιπτώσεων ενεργειακού και κατασκευαστικού έργου.

ΕΝΟΤΗΤΑ 7Η : ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ανάγνωση και ερμηνεία ισολογισμών. Χρηματοοικονομική ανάλυση Επιχειρήσεων. Δείκτες Χρηματοοικονομικοί. Εφαρμογές στον υπολογισμό δεικτών και τη χρηματοοικονομική ανάλυση. Εφαρμογές στην Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ : ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΥ (Παράλληλα με τα Ι, ΙΙ)

Η έννοια του έργου. Βασικές αρχές και παράμετροι διοίκησης Έργων. Η έννοια του δικτύου. Χρονικός Προγραμματισμός Έργων. Επίλυση δικτύου. Η μέθοδος της Κρίσιμης Διαδρομής (CPM) Παραδείγματα – Εφαρμογές. Ανάλυση δραστηριοτήτων έργου και ανάπτυξη δικτύου. Χρονικός Προγραμματισμός Έργου – διάγραμμα Gantt. Βασικός προϋπολογισμός έργου. Ανάλυση κόστους έργου. Στελέχωση έργου. Ανάλυση κινδύνου. Υπολογισμοί στελέχωσης έργου. Εφαρμογές κατάρτισης οικονομικών προσφορών σε έργα. Μείωση διάρκειας έργου.

Εργαλεία λογισμικού οργάνωσης και διοίκησης έργου.

Μελέτες περιπτώσεων – εφαρμογές κατάρτισης Χρονικού Προγραμματισμού και Οικονομικής Ανάλυσης Έργου.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Τεχνοοικονομική Ανάλυση-Οργάνωση και Διοίκηση Έργων και Επιχειρήσεων των Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.