Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στον Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός| Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός| Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Το µάθηµα εισάγει τους φοιτητές στις έννοιες που σχετίζονται µε τον Αντικειµενοστραφή προγραµµατισµό, µε την παρουσίαση των βασικών αρχών του Αντικειµενοστραφούς (Object Oriented), Γεγονοστραφούς (Event Driven) και Οπτικού (Visual) Προγραµµατισµού, ενώ στη συνέχεια παρουσιάζει τη χρήση της πιο δηµοφιλούς γλώσσας Αντικειµενοστραφούς προγραµµατισµού Java. Η παρουσίαση της γλώσσας γίνεται τόσο σε επίπεδο θεωρητικής παρουσίασης του τρόπου σύνταξης και χρήσης της, όσο και µέσω παραδειγµάτων, µελετών περίπτωσης, εφαρµογών «µισοψηµένου» κώδικα, σχεδίων δράσης, κοκ.

Ενότητες
Ενότητα 1: Εισαγωγή στον αντικειµενοστραφή προγραµµατισµό και τη γλώσσα Java Παρουσιάζονται οι βασικές αρχές Αντικειµενοστραφούς (Object Oriented) και Γεγονοστραφούς
(Event Driven) προγραµµατισµού, καθώς και η χρήση Οπτικού (Visual) προγραµµατισµού. Περιεχόµενα: Βασικές έννοιες-Γενιές Γλωσσών-Είδη Προγραµµατισµού, Αντικειµενοστραφής
Προγραµµατισµός, Η γλώσσα Java (Ιστορία, Προϊόντα, Τεχνολογίες, Περιβάλλον, Ορολογία)
Ενότητα 2: Ανάπτυξη κώδικα Java
Παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία και εντολές για τη συγγραφή ενός προγράµµατος καθώς και ένα
πρώτο, απλό πρόγραµµα σε Java. Περιεχόµενα: Το «Σπειροειδές Μοντέλο» Ανάπτυξης, Βασικές ιδέες Αντικειµενοστραφή
Προγραµµατισµού (κλάσεις, στιγµιότυπα, ιδιότητες, συµπεριφορές, µοντελοποίηση), Συντακτικό Java (Σηµεία διακοπής, κενά, εσοχές και αγκύλες, εντολές, κύρια µέθοδος, συντακτικά λάθη, κ.α.)
Ενότητα 3: Μεταβλητές
Παρουσιάζονται οι µεταβλητές της Java καθώς και ο τρόπος επικοινωνίας µε το χρήστη Περιεχόµενα: Μεταβλητές (τύποι, δήλωση, ονοµασία, λάθη, σταθερές) Αριθµητικά δεδοµένα
(ακέραιοι, πραγµατικοί), Χαρακτήρες-Συµβολοσειρές-Ακολουθίες διαφυγής, Μετατροπές (explicit/implicit typecast), Δεδοµένα Εισόδου (input data).
Ενότητα 4: Μέθοδοι, κλάσεις και βιβλιοθήκες της Java
Παρουσιάζονται οι κλάσεις και τα αντικείµενα στη Java, και οι τρόποι δηµιουργίας και χρήσης τους. Περιεχόµενα: Δηµιουργία-δοµή κλάσης, Βιβλιοθήκες, Οι κλάσεις String, Random & Math
Ενότητα 5: Δοµές Επιλογής (Decision Statements) Παρουσιάζονται οι Δοµές Επιλογής της Java. Περιεχόµενα: Boolean µεταβλητές, Λογικοί τελεστές, Δοµές επιλογής if/else, Chain/Nested if,
Switch
Ενότητα 6: Δοµές Επανάληψης (Loop Statements) Παρουσιάζονται οι Δοµές Επανάληψης της Java. Περιεχόµενα: Δοµές Επανάληψης For, While, Do-While, εντολές Break & Continue
Ενότητα 7. Πίνακες & Εξαιρέσεις (Arrays & Exceptions )
Παρουσιάζονται οι µονοδιάστατοι και πολυδιάστατοι πίνακες και οι λίστες πινάκων καθώς και οι εξαιρέσεις και ο χειρισµός τους.
Περιεχόµενα: Μονοδιάστατοι πίνακες (One-dimensional Arrays), Πολυδιάστατοι πίνακες (Multidimensional Arrays), Λίστες Πινάκων (Array Lists), Χειρισµός εξαιρέσεων (Exception Handling)
Ενότητα 8: Γραφικό περιβάλλον και δηµιουργία user interface
Περιεχόµενα: Κληρονοµικότητα (Inheritance), Διεπαφές (Interfaces), Είσοδος- Έξοδος (I/O), Java FX
Eνότητα 9: Η Πλατφόρµα Alice. Περιεχόµενα: Eισαγωγή στις βασικές αρχές των object oriented, event driven και visual
programming µε χρήση της πλατφόρµας Alice
Eνότητα 10: Η πλατφόρµα Greenfoot Περιεχόµενα: Εισαγωγή στον προγραµµατισµό στη γλώσσα Java και στη χρήση κλάσσεων και
αντικειµένων µε χρήση της πλατφόρµας Greenfoot και της δηµιουργίας παιχνιδιών µε αυτή
Eνότητα 11: Η πλατφόρµα BlueJ. Περιεχόµενα: Γνωριµία µε ένα ολοκληρωµένο περιβάλλον προγραµµατισµού µε χρήση της
πλατφόρµας BlueJ
Eνότητα 12: Δηµοφιλείς γλώσσες προγραµµατισµού. Περιεχόµενα: Παρουσίαση δηµοφιλών γλωσσών αντικειµενοστραφούς προγραµµατισµού C++, C#, Python, JavaScript, .ΝΕΤ
Eνότητα 13: Εισαγωγή στα ολοκληρωµένα περιβάλλοντα ανάπτυξης Περιεχόµενα: Παρουσίαση ολοκληρωµένων περιβαλλόντων για ανάπτυξη εφαρµογών σε Java (Eclipse, NetBeans, InteliJ, Android Studio).


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στον Αντικειμενοστραφή Προγραμματισμό των Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών