Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στον Πληροφορική και Προγραμματισμός Η/Υ | Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Πληροφορική και Προγραμματισμός Η/Υ

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Πληροφορική και Προγραμματισμός Η/Υ | Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Η γλώσσα επιστημονικού προγραμματισμού MATLAB. Το περιβάλλον ανάπτυξης προγραμ-μάτων MATLAB. Εισαγωγή στον προγραμματισμό. Αλγοριθμική. Λογικό διάγραμμα. Μετα-βλητές και σταθερές, ονοματολογία και τύποι, εντολές εισόδου και εξόδου, εντολές εκχώρη-σης τιμών, αριθμητικές παραστάσεις, εσωτερικές συναρτήσεις, προγράμματα με απλή ακο-λουθιακή δομή. Δομές επανάληψης και δομές ελέγχου, χρήση αρχείων για είσοδο/έξοδο δε-δομένων, προγράμματα με σύνθετη δομή. Μεταβλητές με δείκτες, διανύσματα, πίνακες, μη-τρώα και πράξεις μεταξύ τους. Υποπρογράμματα και συναρτήσεις χρηστών. Ασκήσεις και απλές εφαρμογές της ειδικότητας. Ειδικά εργαλεία χειρισμού πινάκων, διαχείριση μητρώων, γραφήματα, στατιστική ανάλυση. Εργαλεία δημιουργίας γραφικών παραστάσεων. Λύση προβλημάτων της ειδικότητας του Πολιτικού Μηχανικού. Αρχεία δεδομένων και σύνδεση του MATLAB με άλλες εφαρμογές (προγρ. Fortran, Excel, κ.α.) με τη τυποποίηση δεδομένων και αποτελεσμάτων για συμβατότητα και μεταφορά. Συμπληρωματικά περιλαμβάνονται: Προγραμματισμός Λογιστικών Φύλλων, αριθμητικές παραστάσεις, εσωτερικές συναρτήσεις, δομές ελέγχου, χειρισμός πινάκων, εργαλεία επίλυσης. Εργαλεία ανάπτυξης γραφικού περι-βάλλοντος (GUI) σε MatLab & Excel.

Εργαστηριακό Μέρος Μαθήματος

Το αναλυτικό πρόγραμμα του εργαστηριακού μέρους ακολουθεί το πρόγραμμα του θεωρητι-κού μέρους που αναφέρεται πιο πάνω. Κάθε εργαστηριακή άσκηση έχει σχεδιαστεί έτσι ώ-στε να δώσει τη δυνατότητα στον ασκούμενο να κατανοήσει και να εμπεδώσει το θέμα που αναπτύχθηκε στο θεωρητικό μέρος και να δει άμεσα τα αποτελέσματα των διδασκομένων εντολών και εφαρμογών. Ένα μέρος των εργαστηριακών ασκήσεων υλοποιείται παράλληλα και σε Excel/VBA, ώστε οι σπουδαστές να εντοπίσουν τις κοινές προγραμματιστικές τεχνικές μεταξύ διαφορετικών γλωσσών. Οι ασκήσεις πρέπει να υλοποιηθούν εντός του χρόνου του εργαστηρίου και οι φοιτητές αξιολογούνται ανάλογα με τον βαθμό ολοκλήρωσης και πληρό-τητας με τον οποίο τις πραγματοποιούν. Την τελευταία εβδομάδα του εξαμήνου πραγματο-ποιείται η τελική εξέταση του εργαστηρίου. Οι ασκήσεις επιλέγονται έτσι ώστε να συνδέο-νται με πρακτικά τεχνικά προβλήματα που θα συναντήσει ο φοιτητής στα μαθήματα των επομένων εξαμήνων. Οι εργαστηριακές ασκήσεις έχουν βήματα/ερωτήματα κλιμακούμενου βαθμού δυσκολίας ώστε να αξιολογούνται καλύτερα οι ικανότητες των εκπαιδευομένων.
Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος είναι 2ωρο. Στο εργαστήριο γίνονται ασκήσεις που αφορούν τις γλώσσες και τις τεχνικές προγραμματισμού (FORTRAN ή MATLAB), και ασκήσεις που αφορούν τον προγραμματισμό και σύνδεση εφαρμογών ή πακέτων μεταξύ τους ή το διαδίκτυο (EXCEL-SOLVER, FORTRAN/MATLAB, INTERNET, κλπ.).


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στον Πληροφορική και Προγραμματισμός Η/Υ των Πολιτικών Μηχανικών