Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στις Πιθανότητες & Στατιστική | Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Πιθανότητες & Στατιστική

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Πιθανότητες & Στατιστική | Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών

Πιθανότητες
Η έννοια της πιθανότητας και νόμοι αυτής. Τυχαίες μεταβλητές και κατανομές αυτών. Βασικά μοντέλα κατανομής πιθανότητας. Παράμετροι κατανομών. Ροπογεννήτριες και χαρακτηριστικές συναρτήσεις. Πράξεις μεταξύ τυχαίων μεταβλητών. Κατανομές συναρτήσεων πολλών μεταβλητών. Οριακά Θεωρήματα.
Εισαγωγή στις στοχαστικές διαδικασίες.
• Περιγραφική Στατιστική
Εκτιμήτριες και κριτήρια αυτών. Μέθοδοι εκτίμησης κατά σημείο. Διαστήματα εμπιστοσύνης. Έλεγχοι στατιστικών υποθέσεων. Ανάλυση παλινδρόμησης.
• Εφαρμογές στη θαλάσσια τεχνολογία
Εισαγωγή στις στοχαστικές διαδικασίες. Στοχαστικός χαρακτήρας ανεμογενών θαλάσσιων κυματισμών. Φάσματα και φασματικές ροπές. Κανονικές στοχαστικές διαδικασίες. Οι θαλάσσιοι κυματισμοί ως κανονικό στοχαστικό πεδίο. Φασματικές κυματικές παράμετροι.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στις Πιθανότητες & Στατιστική των Ναυπηγών Μηχανικών