Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Αριθμητική Ανάλυση | Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών.

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Αριθμητική Ανάλυση

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Αριθμητική Ανάλυση | Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών

 1. Αριθμητική στον υπολογιστή
  Συστήματα αρίθμησης, αριθμοί κινητής υποδιαστολής-αριθμοί μηχανής,
  επιρροή των σφαλμάτων στρογγύλευσης στους υπολογισμούς, ευστάθεια
  αλγορίθμων.
 2. Αριθμητική λύση μη γραμμικών εξισώσεων
  Μέθοδοι: διχοτόμησης, Νεύτωνα και τέμνουσας. Επαναληπτικές μέθοδοι.
 3. Αριθμητική λύση γραμμικών συστημάτων
  • Στοιχεία Γραμμικής Άλγεβρας: Γραμμική ανεξαρτησία και διανυσματικοί χώροι.
  Βάσεις. Θεμελιώδεις χώροι πινάκων, Ιδιοτιμές και ιδιοδιανύσματα πινάκων
  • Άμεσες μέθοδοι επίλυσης γραμμικών συστημάτων: Απαλοιφή Gauss, ανάλυση LU,
  ανάλυση Cholesky.
  • Επαναληπτικές μέθοδοι: Μέθοδοι των Jacobi, Gauss-Seidel και SOR. Σύγκλιση των
  μεθόδων.
 4. Πολυωνυμική παρεμβολή
  • Σχετικοί ορισμοί και θεωρήματα.
  • Θεώρημα παρεμβολής του Lagrange.
  • Διαιρεμένες διαφορές. Τύπος παρεμβολής του Newton.
  • Παρεμβολή με splines
 5. Προσέγγιση ελάχιστων τετραγώνων
  Εισαγωγικές έννοιες. Προσέγγιση με πολυώνυμο 1ου και γενικά ν-βαθμού. Σύστημα
  κανονικών εξισώσεων.
 6. Προσέγγιση παραγώγων και ολοκληρωμάτων
  • Προσέγγιση παραγώγων συναρτήσεων μιας και περισσότερων μεταβλητών με τον
  τύπο του Taylor. Συνοριακές συνθήκες Dirichlet, Neumann και Robin.
  • Προσέγγιση ολοκληρωμάτων: απλοί και σύνθετοι κανόνες τραπεζίου, Simpson και
  3/8 του Simpson.
 7. Αριθμητική λύση Συνήθων Διαφορικών Εξισώσεων
  • Σχετικοί ορισμοί και θεωρήματα. Πρόβλημα αρχικής τιμής.
  • Μέθοδοι των: Euler, Taylor και Runge-Kutta 3ης και 4ης τάξης.
  • Αριθμητική λύση συστημάτων Συνήθων Διαφορικών Εξισώσεων

Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Αριθμητική Ανάλυση των Ναυπηγών Μηχανικών