Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στους Σταθμοί Παραγωγής Ενέργειας | Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Σταθμοί Παραγωγής Ενέργειας

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Σταθμοί Παραγωγής Ενέργειας | Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην κατανόηση των φοιτητών πάνω στις εφαρμοζόμενες τεχνολογίες και τη λειτουργία των σταθμών παραγωγής ενέργειας. Περιγράφονται τεχνολογίες παραδοσιακές αλλά και σύγχρονες που σχετίζονται τόσο με την εφαρμοζόμενη τεχνολογία όσο και με τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Αναλύονται σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας στα πλαίσια της ορθολογικής χρήσης και της εξοικονόμησης ενέργειας. Με την εμπέδωση των τεχνολογιών αυτών και τη γνώση των χρησιμοποιούμενων μεθόδων οι φοιτητές επιλύουν προβλήματα που σχετίζονται με την ειδικότητα του μηχανολόγου μηχανικού.

Τέλος, στόχο του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τους φοιτητές της σημασίας των τεχνολογιών παραγωγής ενέργειας και η επίλυση των σχετικών προβλημάτων.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση να:

• Γνωρίζει τις διάφορες τεχνολογίες παραγωγής ενέργειας

• Εφαρμόζει τους θερμοδυναμικούς νόμους και τα ισοζύγια μάζας, ορμής και ενέργειας στην επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με τις εγκαταστάσεις ισχύος με ατμό, τις εγκαταστάσεις αεροστροβίλων, στα δίκτυα συμπαραγωγή και στην παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ

• Αξιολογεί τις αποδόσεις των εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας

• Αναλύει και υπολογίζει τις παραμέτρους καύσης και τη θερμική απόδοση των καυσαερίων κατά τη διαδρομή τους στα στοιχεία του ατμοπαραγωγού

• Αναγνωρίζει τα χαρακτηριστικά λειτουργίας μονάδων συνδυασμένου κύκλου

• Εκτιμά τη σημασία των θετικών επιπτώσεων από τη χρήση των ΑΠΕ στην παραγωγή ενέργειας

Περιεχόμενο Μαθήματος
Θεωρία

1.Κύκλος Rankine (Απλός - Με υπερθέρμανση - Με αναθέρμανση – Με αναγέννηση)

2.Θεωρία της καύσης (Γενικά - Στοιχειομετρική καύση - Καύση με περίσσεια αέρα - Είδη καυσίμων - Θερμογόνος δύναμη - Θεωρητική/Πραγματική θερμοκρασία της καύσης - Διαγράμματα καύσης)

3.Το νερό των ατμοπαραγωγών (Βασικές έννοιες - Ποιότητα τροφοδοτικού νερού - Συστήματα επεξεργασίας τροφοδοτικού νερού - Φίλτρα άμμου – Αποσκληρυντές – Απιονιστές – Απαλκαλιωτές – Απαεριωτές)

4.Εγκαταστάσεις ατμού (Δίκτυα θέρμανσης - Δίκτυα ισχύος - Δίκτυα συμπαραγωγής - Δίκτυο νερού/ατμού - Δίκτυο καυσίμων - Δίκτυο αέρα καύσης – καυσαερίων)

5.Κύκλος Brayton (Απλός - Με αναγέννηση - Με αναθέρμανση – Με πολλαπλή συμπίεση και ενδιάμεση ψύξη - Προσδιορισμός του μέγιστου έργου)

6.Συνδυασμένος κύκλος Αεριοστροβίλου – Ατμοστροβίλου

7.Αρχές Λειτουργίας Υδροηλεκτρικών Έργων-Συντήρηση-Κύκλος ζωής

8.Αρχές Λειτουργίας Αιολικών Πάρκων-Συντήρηση-Κύκλος ζωής

9.Αρχές Λειτουργίας Ηλιακών Σταθμών Παραγωγής (Ηλιοθερμικά, Φωτοβολταϊκά,κ.λπ.)

10.Πυρηνικές Εγκαταστάσεις-Αρχές Λειτουργίας

Ασκήσεις πράξης

Εργαστήριο:

1.Μέτρηση της ποιότητας του ατμού

2.Μέτρηση του συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας θερμομονωτικών υλικών

3.Μέτρηση του ολικού συντελεστή θερμότητας σε εναλλάκτες ομορροής και αντιρροής

4.Μέτρηση του συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας μεταλλικών υλικών

5.Μετρήσεις θερμοδυναμικών μεγεθών σε πιλοτική εγκατάσταση ισχύος με ατμό

6.Κόστος Λειτουργίας Υδροηλεκτρικών Έργων

7.Ενεργειακή Απόδοση-Χωροθέτηση Αιολικών Πάρκων

8.Σχεδιασμός Ηλιοθερμικών Εγκαταστάσεων


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στους Σταθμούς Παραγωγής Ενέργειας των Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.