Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Περιβαλλοντική Μηχανική-Επεξεργασία Αποβλήτων | Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Περιβαλλοντική Μηχανική-Επεξεργασία Αποβλήτων

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Περιβαλλοντική Μηχανική-Επεξεργασία Αποβλήτων | Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η : Εισαγωγικές έννοιες

Εισαγωγή στο μάθημα, στόχος, περιεχόμενα και αναμενόμενα αποτελέσματα του μαθήματος. Πηγές πρόκλησης αποβλήτων. Διάφορες κατηγορίες Αποβλήτων. Η έννοια της περιβαλλοντικής μηχανικής και της επεξεργασίας και διαχείρισης αποβλήτων.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2η : Υδάτινοι Πόροι – Μονάδες Αφαλάτωσης

Βασικές έννοιες διαχείρισης υδάτινων πόρων. Μέθοδοι παροχής νερού. Φράγματα, λιμνοδεξαμενές, ανακύκλωση, μονάδες αφαλάτωσης. Συγκριτική αξιολόγηση μεθόδων παροχής νερού – καταλληλότητα και κόστος.

Μονάδες αφαλάτωσης – Μέθοδοι θερμικές – Μέθοδοι αφαλάτωσης με μεμβράνες. Μονάδες αφαλάτωσης αντίστροφης όσμωσης (ΑΟ). Διάγραμμα Ροής. Εξοπλισμός, μέθοδοι ανάκτησης μηχανικής ενέργειας σε μονάδες αφαλάτωσης ΑΟ. Κατανάλωση ενέργειας. Κόστος νερού από μονάδα αφαλάτωσης ΑΟ. Μονάδες αφαλάτωσης με ΑΠΕ, παρούσα κατάσταση της τεχνολογίας και των αντιστοίχων εφαρμογών.

(Εργαστηριακή Άσκηση 1 και 2)

ΕΝΟΤΗΤΑ 3η : Υγρά Απόβλητα

Αιτίες και πηγές ρύπανσης των υδάτων – δημιουργία υγρών αποβλήτων. Βασικά χαρακτηριστικά και παράμετροι φορτίου υγρών αποβλήτων. Οι βασικές διαφορές μεταξύ αστικών και βιομηχανικών υγρών αποβλήτων.

Μονάδες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. Στάδια επεξεργασίας. Πρωτοβάθμια – δευτεροβάθμια – τριτοβάθμια επεξεργασία. Καθίζηση, εξάμμωση, λιποσυλλογή, δεξαμενές αερισμού – δεξαμενές καθίζησης – απονιτροποίηση – αποφωσφόρωση – απολύμανση υγρών αποβλήτων. Επεξεργασία και διάθεση ενεργού ιλύος. Ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση νερού από μονάδες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων.

(Εργαστηριακή Άσκηση 3)

Επεξεργασία Βιομηχανικών Υγρών Αποβλήτων - ειδική επεξεργασία – παραδείγματα από επιλεγμένους βιομηχανικούς κλάδους.

(Εργαστηριακή Άσκηση 4)

ΕΝΟΤΗΤΑ 4η : Στερεά Απορρίμματα

Βασικά Χαρακτηριστικά Στερεών Απορριμμάτων – Το πρόβλημα της Διαχείρισης Στερεών Απορριμμάτων στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Σύνθεση απορριμμάτων, Συλλογή και προσωρινή αποθήκευση απορριμμάτων, Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων.

Βασικές μέθοδοι διαχείρισης. ΧΥΤΑ, Χωροθέτηση ΧΥΤΑ

(Εργαστηριακή Άσκηση 5)

Ανακύκλωση Στερεών Απορριμμάτων – Μονάδες ανακύκλωσης – σχεδιασμός – εξοπλισμός μονάδων ανακύκλωσης. Υλικά προς ανακύκλωση, δίκτυα συλλογής.

(Εργαστηριακή Άσκηση 6)

Βιομηχανικές μέθοδοι διαχείρισης – Θερμική Επεξεργασία - Καύση - Αποτέφρωση – Ανάκτηση ενέργειας από μονάδες καύσης απορριμμάτων.

Η σύγχρονη άποψη: Ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών απορριμμάτων.

ΕΝΟΤΗΤΑ 5η : Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Περιβαλλοντικές επιπτώσεις έργων αντιρύπανσης.

(Εργαστηριακή Άσκηση 7)

ΕΝΟΤΗΤΑ 6η : Ειδικά Θέματα

Λειτουργία των μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων: Ανάκτηση - επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση υλικών. Ανάκτηση ενέργειας από μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων. Θέματα εξοπλισμού και κόστους.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Περιβαλλοντική Μηχανική-Επεξεργασία Αποβλήτων των Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.