Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στο Περιβάλλον και Βιομηχανική Ανάπτυξη | Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Περιβάλλον και Βιομηχανική Ανάπτυξη

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Περιβάλλον και Βιομηχανική Ανάπτυξη | Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε

Οι βασικές ενότητες του μαθήματος περιλαμβάνουν:

i.Φυσικός Κόσμος και Περιβάλλον. Η έννοια του Οικοσυστήματος, τα κυριότερα πλανητικά Οικοσυστήματα. Τα όρια της ανάπτυξης (ενέργεια, υδάτινοι πόροι, τρόφιμα, φυσικοί πόροι).

ii.Προσπάθεια Ανάπτυξης με Σεβασμό στo Περιβάλλον. Το Οικολογικό Κίνημα. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη. Ευρωπαϊκά Προγράμματα για Βιώσιμη Ανάπτυξη. Η έννοια της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Η Παγκοσμιότητα της Ρύπανσης και τα Εθνικά Δικαιώματα.

iii.Καταγραφή της Ενεργειακής – Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης στηv Ελλάδα. Τo Φαινόμενο τoυ Θερμοκηπίου. Το Εθνικό/Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για τηv Κλιματική Μεταβολή.

iv.Τo Φαινόμενο της Καταστροφής τoυ Στρατοσφαιρικού Όζοντος. Τo Φαινόμενο της Όξινης Βροχής-Καταστροφή των Ιστορικών Μνημείων.

v.Εισαγωγή στις Έννοιες του Κοινωνικού-Περιβαλλοντικού Κόστους της Ενέργειας. Ευρωπαϊκές Μελέτες για τo Εξωτερικό Κόστος Ενέργειας.

vi.Εδαφική Ερημοποίηση. Μείωση Βιοποικιλότητας τoυ Πλανήτη μας.

vii.Εισαγωγή στην Προστασία Υδάτινων Πόρων-Υγρά Απόβλητα

viii.Θαλάσσια Ρύπανση. Αξιολόγηση Μεθόδων Απορρύπανσης Θαλασσών.

ix.Πυρηνική Ενέργεια-Πυρηνικές Εφαρμογές. Ραδιενεργή Ρύπανση-Πυρηνικά Ατυχήματα.

x.Εισαγωγή στα Τοξικά Απόβλητα. Τo Πρόβλημα της Διαχείρισης Τοξικών Αποβλήτων.

xi.Εισαγωγή στo Πρόβλημα Διάθεσης Στερεών Αποβλήτων-Ανακύκλωση - Βασικές Αρχές Διαχείρισης Χ.Υ.ΤΑ.

xii.Εισαγωγή στο Εθνικό και Ευρωπαϊκό Νομικό Πλαίσιο Προστασίας Περιβάλλοντος. Νομοθετικό Πλαίσιο Σύνταξης Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

xiii.Εφαρμογές στις θεματικές ενότητες του μαθήματος.

Εργαστηριακές ασκήσεις:

Μοντέλα Αξιολόγησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης
Διασυνοριακής Ρύπανση
Φαινόμενο Θερμοκηπίου
Επιπτώσεις Όξινης Βροχής
Ραδιενέργεια-Επιπτώσεις στον άνθρωπο
Θαλάσσια ρύπανση από πετρελαιοειδή
Υποβάθμιση υδάτινων αποδεκτών
Ποιότητα εδάφους
Ηχορύπανση
Ανακύκλωση Στερεών Αποβλήτων


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στο Περιβάλλον και Βιομηχανική Ανάπτυξη των Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.