Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Οργάνωση Παραγωγής και Συντήρηση | Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Οργάνωση Παραγωγής και Συντήρηση

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Οργάνωση Παραγωγής και Συντήρηση | Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Ενότητα 1: Εισαγωγή – Βασικές Έννοιες

Σκοπός και αντικείμενο Μαθήματος, βασικές έννοιες της Οργάνωσης Παραγωγής, το σύγχρονο εργοστάσιο και ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας του, βιομηχανικές δραστηριότητες στην Ελλάδα. Οι πόροι της παραγωγής, εισροές και εκροές, βιομηχανικές διατάξεις, συνεχής παραγωγή, κατά παρτίδες, με βάση παραγγελίες πελατών, κατ’ αποκοπή.

Ενότητα 2: Ο Προγραμματισμός της Παραγωγής

Βασικές παράμετροι στον προγραμματισμό της παραγωγής. Ιεράρχηση προβλημάτων προγραμματισμού παραγωγής: τι περιλαμβάνει και τι δεν αντιμετωπίζει ένα πρόγραμμα παραγωγής. Στρατηγικός σχεδιασμός, μακροπρόθεσμος και μεσοπρόθεσμος προγραμματισμός. Εργαλεία και μέθοδοι για την επίλυση των διαφόρων προβλημάτων.

Ενότητα 3: Συστήματα Οργάνωσης και Ελέγχου της Παραγωγής

Συστήματα Προγραμματισμού Αναγκών Υλικών (Material Requirements Planning, (MRP)). Βασικές έννοιες. Ο Κατάλογος Υλικών (Bill of Materials), το Αρχείο Αποθήκης, το Κύριο Πρόγραμμα Παραγωγής, η Διαχείριση Ζήτησης, ο αλγόριθμος MRP. Τρόπος λειτουργίας. Πρακτικές εφαρμογές. Ειδικές περιπτώσεις. Παράδειγμα και μελέτες περιπτώσεων.

Το Σύστημα Manufacturing Resources Planning (MRP II). Τα Συστήματα Enterprise Resources Planning (ERP). Τα Συστήματα Just-In-Time (JIT). Σύγχρονες τάσεις στα Συστήματα Προγραμματισμού Παραγωγής.

Ενότητα 4: Προγραμματισμός Δυναμικότητας και Λεπτομερής Βραχυπρόθεσμος Προγραμματισμός Παραγωγής

Η έννοια της δυναμικότητας. Ο Προγραμματισμός της δυναμικότητας (Capacity Requirement Planning), ο βραχυπρόθεσμος Προγραμματισμός Παραγωγής (shop floor scheduling). Ανασκόπηση και βασικά συμπεράσματα για τον Προγραμματισμό Παραγωγής.

Ενότητα 5: Διαχείριση Υλικών και Αποθεμάτων

Βασικές έννοιες και σημασία των υλικών και της σωστής διαχείρισης τους. Η σημασία των υλικών και η σωστή διαχείρισής τους στο σημερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον. Οι σύγχρονες τάσεις. Τα κόστη στη Διαχείριση των Αποθεμάτων. Βασικά Συστήματα Διαχείρισης Αποθεμάτων: Σύστημα Σταθερού Μεγέθους Παραγγελίας. Σύστημα Σταθερού Μεγέθους Παραγγελίας με Εκπτώσεις για Μεγάλες Παραγγελίες. Σύστημα Σταθερού Διαστήματος μεταξύ παραγγελιών. Σύστημα Ικανοποίησης της Ζήτησης από Εσωτερική Παραγωγή. Προσδιορισμός Μεγέθους Παρτίδας Παραγωγής. Σύγκριση μεταξύ των διαφορετικών Συστημάτων Διαχείρισης Υλικών. Πλεονεκτήματα – Μειονεκτήματα.

Ενότητα 6: Προηγμένα Θέματα Οργάνωσης Παραγωγής – Μελέτες περιπτώσεων

Σύγχρονα Συστήματα και Μέθοδοι στην Οργάνωση Παραγωγής

Ενότητα 7: Συντήρηση Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων

Οι εργασίες συντήρησης των εγκαταστάσεων, έλεγχοι, επιθεωρήσεις, προληπτική συντήρηση, επισκευές προκαθορισμένης έκτασης, shut downs για καθολική συντήρηση. Ισχύοντα και αποδεκτά διεθνώς, πρότυπα, κανονισμοί και οδηγίες εργασιών συντήρησης εγκαταστάσεων. Αξιοπιστία εξοπλισμού. Κόστος συντήρησης. Η έννοια της προληπτικής συντήρησης και η οργάνωση της. Συστήματα διαχείρισης ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Τα συστήματα διαχείρισης της συντήρησης (maintenance management systems) – σύγχρονες τάσεις.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Οργάνωση Παραγωγής και Συντήρηση των Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.