Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στις Κατεργασίες Μορφοποίησης | Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Κατεργασίες Μορφοποίησης

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Κατεργασίες Μορφοποίησης | Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Με βάση τους διακριτούς βασικούς φυσικούς μηχανισμούς που λαμβάνουν χώρα στις διάφορες τεχνικές μορφοποίησης/συναρμογής μηχανολογικών μερών/ υποσυνόλων/ συνόλων, το θεωρητικό υπόβαθρο του μαθήματος καλύπτει τις τρεις κύριες κατηγορίες τεχνικών:

  1. Τεχνικές διαμόρφωσης, χαμηλών και μέσων θερμοκρασιών. Πρόκειται για τεχνικές μορφοποίησης με πλαστική παραμόρφωση υλικού, όπως είναι οι κατεργασίες έλασης, διέλασης, εξέλασης, συρματοποίησης και βαθείας κοίλανσης και συναρμογής: συν-έλαση, εκρηκτική συμπίεση.

  2. Τεχνικές τήξης και επανα-στερεοποίησης. Πρόκειται για τεχνικές στις οποίες ένα τελικό μοναδιαίο προϊόν/ μια συνολική μεταλλική κατασκευή επιτυγχάνονται με ολική/ μερική τήξη και ελεγχόμενη στερεοποίηση πρώτης ύλης/ επιμέρους μερών μερών, αντίστοιχα. Τέτοιες τεχνικές είναι η μορφοποίηση τελικών αντικειμένων με χύτευση, π.χ. σε καλούπια «χαμένου κεριού», άμμου, μεταλλικά και η συναρμογή επιμέρους μερών για τη μορφοποίηση μιας συνολικής κατασκευής με τεχνικές συγκόλλησης υψηλών (συγκολλήσεις με αέριο καύσιμο, βολταϊκό τόξο, δεσμών υψηλής ενέργειας, μέσων και χαμηλών θερμοκρασιών.

  3. Τεχνικές μορφοποίησης με συμπίεση και έψηση, ευρύτερα γνωστές ως τεχνικές κονιομεταλλουργίας. Πρόκειται για τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τη μορφοποίηση πολυστοιχειακών υλικών, ειδικών μηχανολογικών εφαρμογών και υψηλών απαιτήσεων. και οι οποίες λαμβάνουν χώρα με αντιδράσεις σε στερεή ή στερεή/υγρή κατάσταση (συσσωμάτωση), με έψηση των αντικειμένων.

Χαρακτηριστικότερο πεδίο εφαρμογής τεχνικών κονιομεταλλουργίας αποτελούν τα στοιχεία κύλισης ένσφαιρων τριβέων.

Για καθεμία από τις κατηγορίες που προαναφέρθηκαν, εκτός από τους βασικούς μηχανισμούς που λαμβάνουν χώρα, θα αναπτυχθούν και οι αντίστοιχες διατάξεις παραγωγής, π.χ. διατάξεις ελάστρων, τεχνικές συγκόλλησης, διατάξεις κονιομεταλλουργίας, οι κρίσιμες παράμετροι ανά κατεργασία, καθώς και η επίδραση των τελευταίων στην ποιότητα του τελικού προϊόντος/ κατασκευής.

Συμπληρωματικά, θα αναπτυχθούν οι βασικές έννοιες/ αρχές λειτουργίας/ απαιτήσεις τεχνικών προδιαγραφών για το μη καταστροφικό έλεγχο τελικών αντικειμένων και συνολικών κατασκευών.

Επιπλέον, θα αναπτυχθούν οι γενικές αρχές και οι ειδικοί κανονισμοί υγείας και ασφάλειας εργασίας, που επιβάλλονται σε χώρους εργασιών μορφοποίησης αντικειμένων, με έμφαση στη χρήση μηχανών διαμόρφωσης, διατάξεων χύτευσης και συγκόλλησης.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στις Κατεργασίες Μορφοποίησης των Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.