Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στον Δομημένος Προγραμματισμός Η/Υ | Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Δομημένος Προγραμματισμός Η/Υ

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Δομημένος Προγραμματισμός Η/Υ | Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Θεωρία

 1. Εισαγωγή στον Προγραμματισμό και την Πληροφορική, Το περιβάλλον ανάπτυξης των εφαρμογών

 2. Βασικοί τύποι δεδομένων για την αναπαράσταση της πληροφορίας

 3. Τοπικές και καθολικές μεταβλητές, τελεστές και εκφράσεις,

 4. Έλεγχος της ροής του προγράμματος με συνθήκες.

 5. Δημιουργία σύνθετων συνθηκών με τους λογικούς τελεστές

 6. Οι εντολές για τη δημιουργία επαναλήψεων

 7. Δημιουργία και χρήση των συναρτήσεων και των λειτουργιών

 8. Κλήση μιας συνάρτησης με τιμή και αναφορά

 9. Δημιουργία και διάσχιση πινάκων (μονοδιάστατοι και πολυδιάστατοι πίνακες)

 10. Μέθοδοι ταξινόμησης και αναζήτησης τιμών σε πίνακα

 11. Δυναμική δέσμευση μνήμης και σύνθετες δομές δεδομένων για την αποθήκευση τιμών στη μνήμη

 12. Δημιουργία αρχείων, ανάγνωση και αποθήκευση τιμών σε αρχείο

 13. Εισαγωγικές έννοιες στον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό και τις κλάσεις

Εργαστήρια

 1. Εξοικείωση με το περιβάλλον εργασίας, ανάπτυξη παραθυρικής εφαρμογής

 2. Επίδειξη των βασικών τύπων δεδομένων

 3. Ανάπτυξη εφαρμογής για αριθμητικές πράξεις, επίλυση εξίσωσης

 4. Έλεγχος τιμών με τις συνθήκες if και switch

 5. Χρήση λογικών τελεστών για τη δημιουργία σύνθετων συνθηκών

 6. Χρήση των δομών επανάληψης

 7. Δημιουργία συναρτήσεων και λειτουργιών

 8. Κλήση συνάρτησης με τιμή και αναφορά

 9. Χρήση πινάκων για την αποθήκευση τιμών

 10. Ταξινόμηση και αναζήτηση σε πίνακα

 11. Δυναμική δέσμευση της μνήμης

 12. Αποθήκευση και ανάγνωση τιμών από αρχείο

 13. Δημιουργία αντικείμενων με ιδιότητες και μεθόδους

Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στον Δομημένος Προγραμματισμός Η/Υ των Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.