Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στον Έλεγχο Ποιότητας και Τεχνολογία Μεταλλικών Υλικών | Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Έλεγχο Ποιότητας και Τεχνολογία Μεταλλικών Υλικών

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Έλεγχο Ποιότητας και Τεχνολογία Μεταλλικών Υλικών | Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε

Θεωρία

Οι βασικές ενότητες του μαθήματος περιλαμβάνουν:

 1. Εισαγωγή στην έννοια της Ποιότητας στον Κλάδο των Μεταλλικών Υλικών: Διαδικασίες Διαχείρισης Ποιότητας, Ποσοτικά Εργαλεία Μέτρησής της και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου. Φορείς Διαπίστευσης, Πιστοποίησης και Τυποποίησης. Μετρολογία, Πρότυπα Αναφοράς, Εργαστήρια Μετρήσεων, Διακρίβωση μετρητικών διατάξεων. Σχέδια Ποιότητας, Τεχνικές Προδιαγραφές, Κοινοτικές Οδηγίες, Συμμόρφωση, Σήμανση CE.

 2. Μεταλλικά υλικά: Καθαρά Μέταλλα, Ιδιότητες μετάλλων, Ελεύθερη ενέργεια, Νόμος του Gibbs.

 3. Κρυσταλλική δομή των μετάλλων: Μεταλλικός δεσμός, Κρυσταλλική δομή, Κύριες κρυσταλλικές δομές, Αριθμός ατόμων ανά στοιχειώδες κύτταρο, Ελάχιστη ενδοατομική απόσταση, Αριθμός συνδιάταξης.

 4. Ατέλειες κρυσταλλικής δομής: Σημειακές ατέλειες, Γραμμικές ατέλειες (διαταραχές), Επίπεδες ατέλειες, Ατέλειες τριών διαστάσεων.

 5. Ενδοτράχυνση: Πλαστική παραμόρφωση των μέταλλων, Πλαστική παραμόρφωση εν ψυχρώ, Ενδοτράχυνση (Εργοσκλήρυνση), Αποκατάσταση, Ανακρυστάλλωση.

 6. Κράματα: Διαγράμματα φάσεων σε ισορροπία διμερών συστημάτων, Φάσεις, Κανόνας του μοχλού.

 7. Διάγραμμα Fe-C: Χάλυβες, Διάγραμμα ισορροπίας φάσεων, Μικροδομή των χαλύβων, Μετασχηματισμοί δομής κατά θέρμανση και ψύξη, Θερμικές κατεργασίες χαλύβων.

 8. Βαφή χαλύβων: Ισοθερμοκρασιακός μετασχηματισμός (διαγράμματα TTT), Μετασχηματισμός με συνεχή ψύξη (διαγράμματα CCT). Ποσοτικά διαγράμματα εργαλειοχαλύβων. Ανάλυση ποσοτικών διαγραμμάτων, Σύγκριση και συσχετισμός με τα διαγράμματα ΤΤΤ και CCT.

 9. Στοιχεία κραμάτωσης χαλύβων: Κραματωμένοι χάλυβες, Επίδραση των στοιχείων κραμάτωσης στις ιδιότητες των χαλύβων.

 10. Τεχνικά Φυλλάδια Εργαλειοχαλύβων: Ανάλυση τεχνικών οδηγιών σχετικά με τα βασικά χαρακτηριστικά, τυποποίηση, εφαρμογές, μηχανικές και φυσικές ιδιότητες, θερμικές και μηχανουργικές κατεργασίες από τεχνικά φυλλάδια εργαλειοχαλύβων, διαθέσιμα στη βιομηχανία.

 11. Χυτοσίδηροι: Διάγραμμα ισορροπίας φάσεων σιδήρου άνθρακα (γραφίτη), Φάσεις. Κατηγορίες χυτοσιδήρων, Ιδιότητες, Θερμικές κατεργασίες, Εφαρμογές.

 12. Κράματα ελαφρών στοιχείων(Al, Mg, Ti): Κύριες κατηγορίες κραμάτων, Ιδιότητες, Θερμικές κατεργασίες, Εφαρμογές.

 13. Κράματα χαλκού (Cu): Κύριες κατηγορίες κραμάτων, Ιδιότητες, Θερμικές κατεργασίες, Εφαρμογές.

Εργαστήριο

Το εργαστήριο περιλαμβάνει τρεις ενότητες

 1. Εισαγωγή: Πρότυπα, Οδηγίες και Τυποποίηση εργαστηριακών δοκιμών, Σύνταξη τεχνικής έκθεσης. Μέθοδοι διακρίβωσης και βαθμονόμησης οργάνων και συσκευών μετρήσεων, Έλεγχος συμμόρφωσης μεταλλικού προϊόντος, Κανόνες ασφαλείας εργαστηρίων δοκιμών.

 2. Ενότητα Α: Εργαστηριακοί έλεγχοι ποιότητας

• Μέτρηση σκληρότητας μεταλλικών υλικών

• Μικροσκοπική εξέταση δομής

• Έλεγχος συμμόρφωσης παρτίδας χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος σύμφωνα με ΚΤΧ 2008

• Μέτρηση θερμοκρασίας με θερμοστοιχεία, Κλίβανοι θερμικών κατεργασιών

• Θερμική ανάλυση κράματος Pb-Sn

 1. Ενότητα Β: θερμικές κατεργασίες χαλύβων

• Σχεδιασμός θερμικών κατεργασιών κοινών ανθρακούχων χαλύβων (1045 ή 1060 κατά AISI),

• Εκτέλεση θερμικών κατεργασιών κοινών ανθρακούχων χαλύβων (1045 ή 1060 κατά AISI)

• Σχεδιασμός και εκτέλεση θερμικών κατεργασιών εργαλειοχάλυβα Ο1 κατά AISI.

• Εκτέλεση θερμικών κατεργασιών εργαλειοχάλυβα Ο1 κατά AISI.

 1. Ενότητα Γ: Πρακτική άσκηση σε ομάδες σπουδαστών. Σχεδίαση μίας εκ των πραγματοποιηθέντων περιπτώσεων θερμικής κατεργασίας της Ενότητας Β. Έλεγχος αποτελεσμάτων μέσω μέτρησης σκληρότητας και μεταλλογραφικής ανάλυσης δομής. Αξιολόγηση της κατεργασίας και τυχόν προτάσεις διόρθωσης για την προς συμμόρφωση με τις προδιαγραφές.

Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στον Έλεγχο Ποιότητας και Τεχνολογία Μεταλλικών Υλικών των Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.