Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Τεχνική Υδρολογία | Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Τεχνική Υδρολογία

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Τεχνική Υδρολογία | Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής

Το θεωρητικό μέρος του μαθήματος περιλαμβάνει τόσο τα επιφανειακά όσο και τα υπόγεια νερά υιοθετώντας μια ολιστική προσέγγιση. Η ενοποιός ιδέα είναι ο υδρολογικός κύκλος και ο χώρος είναι η λεκάνη απορροής ποταμού. Πέρα από την παρουσίαση των βασικών εννοιών της υδρολογίας η έμφαση δίνεται στην αφομοίωση της επιστημονικής μεθόδου και κυρίως στην ανάδειξη της βασικής αρχής της διατήρησης (μάζας, ενέργειας, κ.ά) που στην Υδρολογία εκφράζεται με την έννοια
του ισοζυγίου. Η θεωρία συμπληρώνεται με την θεώρηση των προκλήσεων που θα προκύψουν από την κλιματική αλλαγή καθώς και από την παρουσίαση των σύγχρονων εργαλείων που έχουν
τεθεί στην υπηρεσία (και) της Υδρολογίας, δηλαδή των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών. Συμπληρωματικά παρουσιάζονται τα κύρια αντιπλημμυρικά έργα, αναλύεται η σκοπιμότητα και
περιγράφεται η λειτουργία τους.
Αναλυτικότερα:

  1. Η επιστήμη της Υδρολογίας, Ο υδρολογικός κύκλος, Οι υδρολογικές μεταβλητές και οι μονάδες μέτρησης, Η χωρική και χρονική κλίμακα στην Υδρολογία. Λεκάνη απορροής.
    Υδρολογικό ισοζύγιο λεκάνης απορροής.
  2. Κατακρημνίσεις: Χωρικά χαρακτηριστικά των κατακρημνίσεων και ολοκλήρωση τους στην λεκάνη απορροής (Πολύγωνα Thiessen, Ισοϋέτιες καμπύλες). Υετογραφήματα. Βροχοβαθμίδα. Ανάλυση συχνοτήτων, κατανομή Gumbel.
  3. Eξατμισοδιαπνοή: Η σημασία της εξατμισοδιαπνοής. Η έννοια της δυνητικής εξατμισοδιαπνοής και οι μέθοδοι υπολογισμού (μέθοδοι ισοζυγίου, μέθοδοι μεταφοράς μάζας, μέθοδοι
    ενεργειακού ισοζυγίου, συνδυαστικές μέθοδοι).
  4. Υδρομετρία: Μετρήσεις ταχυτήτων και παροχών σε ποτάμια. Μέθοδοι (μυλίσκοι, διαλύματα, εκχειλιστές). Η καμπύλη στάθμης-παροχής. Σταθμηγραφήματα, Υδρογραφήματα. Πλημμύρες. Ανάλυση Πλημμυρικών συχνοτήτων (κατανομές Lognormal, LogPearson3).
  5. Μέθοδοι υπολογισμού παροχών σχεδιασμού: Ορθολογική μέθοδος, Όμβριες καμπύλες, Μοναδιαίο υδρογράφημα

Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Τεχνική Υδρολογία των Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής