Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στις Γεωδαιτικές – Τοπογραφικές Εφαρμογές | Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Γεωδαιτικές-Τοπογραφικές Εφαρμογές

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Γεωδαιτικές-Τοπογραφικές Εφαρμογές | Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής

Γεωδαιτικός έλεγχος κίνησης μηχανημάτων εργοταξίου (machine control). Υπόγεια Έργα. Υπόγειες τοπογραφικές εργασίες και το φυσικό περιβάλλον τους. Υπόγειος προσανατολισμός, οπτικές και μηχανικές μέθοδοι καταβιβασμού διεύθυνσης, προσανατολισμός με γυροσκοπικό θεοδόλιχο. Υπόγεια υψομετρία. Μέθοδοι μεταφοράς υψομέτρων, διορθώσεις. Αποτύπωση σηράγγων και στοών,
αποτύπωση μηκοτομών και διατομών. Αποτυπώσεις σπηλαίων. Υπόγειες αποτυπώσεις με laser scanner. Μικροτριγωνισμοί. Γεωδαιτική υποστήριξη λιμενικών έργων. Βασικά στοιχεία υδρογραφικών αποτυπώσεων. Μελέτη παραμορφώσεων περιορισμένου πεδίου, όργανα, μετρήσεις, διορθώσεις, αναγωγές. Σχεδιασμός και εγκατάσταση δικτύου. Υπολογισμός μικρομετακινήσεων, ερμηνεία. Βιομηχανική Γεωδαισία και πεδία εφαρμογής της. Ειδικός εξοπλισμός, λογισμικό βαθμονόμησης
οργάνων, επίλυσης και ανάλυσης αποτελεσμάτων. Ειδικές Χωροσταθμήσεις. Χωροστάθμηση ανοίγματος, μεθοδολογία, ακρίβειες. Ειδική Τριγωνομετρική Υψομετρία. Μεταβολή του συντελεστή k, μέθοδοι προσδιορισμού. Η μέθοδος των αμοιβαίων σκοπεύσεων. Πηγές σφαλμάτων. Επίδραση της απόκλισης της κατακορύφου. Μέθοδοι γεωδαιτικής τεκμηρίωσης μνημείων. Αντικείμενο και διεθνές θεσμικό πλαίσιο. Μέθοδοι γεωδαιτικής τεκμηρίωσης. Υποστήριξη προανασκαφικών ερευνών. Υποστήριξη ανασκαφών (χάραξη καννάβου, αποτύπωση φάσεων, στρωματογραφίας). Αρχεία και μητρώα μνημείων.Σύγχρονοι επίγειοιlaserτρισδιάστατοι σαρωτές και επεξεργασία μετρήσεων. Προϊόντα γεωδαιτικής τεκμηρίωσης. Μορφές 2D και 3D αποδόσεων, βασικά σχέδια, απόδοση ειδικών
λεπτομερειών.
Το εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος περιλαμβάνει ασκήσεις πεδίου σε θέματα ειδικών γεωδαιτικών εφαρμογών.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στις Γεωδαιτικές – Τοπογραφικές Εφαρμογές των Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής