Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στις Βασικές Αρχές Γεωδαισίας | Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Βασικές Αρχές Γεωδαισίας - Τοπογραφίας

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Βασικές Αρχές Γεωδαισίας - Τοπογραφίας | Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής

Ιστορική αναδρομή. Διάκριση Γεωδαισίας – Τοπογραφίας. Εισαγωγή στη Γεωδαισία, ορισμοί. Σχήμα, μέγεθος και πυκνότητα της Γης. Εσωτερική δομή και σύσταση της Γης. Εσωτερικές-εξωτερικές δυνάμεις. Κινήσεις της Γης. Περιστροφή περί τον ήλιο, περί τον άξονά της, κίνηση του πόλου. Μετάπτωση και κλόνιση. Παλίρροιες. Βαρυτικό πεδίο. Επιφάνειες και συστήματα συντεταγμένων. Σφαιροειδές, ελλειψοειδές. Γεωγραφικές συντεταγμένες ελλειψοειδούς. Γεωειδές και υψόμετρο. Σύγκλιση κατακορύφων. Η έννοια της κλίμακας. Α, Β και Γ θεμελιώδες πρόβλημα. Μετασχηματισμοί συντεταγμένων: μετατόπιση, στροφή και αλλαγή κλίμακας συντεταγμένων. Ελλειψοειδή αναφοράς και γεωδαιτικό datum. Προβολικά συστήματα. Ελληνικά προβολικά συστήματα ΕΓΣΑ και ΗΑΤΤ. Μεταβολές της στάθμης της θάλασσας. Μέση στάθμη θάλασσας. Απόλυτες-σχετικές θέσεις και απεικόνισή τους. Εισαγωγή στην Τοπογραφία. Είδη μετρήσεων (αποστάσεις, διευθύνσεις, γωνίες, υψομετρικές διαφορές), μονάδες μετρήσεων. Πολικές και καρτεσιανές συντεταγμένες. Βασικοί υπολογισμοί. Προσδιορισμοί συντεταγμένων, γωνιών διεύθυνσης και αποστάσεων. Σφάλματα μετρήσεων, πηγές και είδη σφαλμάτων, σημαντικά ψηφία. Ακρίβεια μετρήσεων. Μετάδοση σφαλμάτων. Ισοβαρείς και ανισοβαρείς παρατηρήσεις. Τοπογραφικά όργανα, κλασσικές και σύγχρονοι μέθοδοι μετρήσεων, εργασίες πεδίου. Χάρτες, διαγράμματα, σύμβολα, μέθοδοι σχεδίασης. Υπολογισμοί εμβαδών (γεωμετρικά σχήματα, ορθογώνιες και πολικές συντεταγμένες). Εργαστηριακές ασκήσεις που περιλαμβάνουν: βασικούς τοπογραφικούς υπολογισμούς (συντεταγμένες,
αποστάσεις, γωνίες διεύθυνσης), μετατροπές συντεταγμένων (πολικές, καρτεσιανές), μετασχηματισμούς συντεταγμένων (μετάθεση, στροφή, κλίμακα), υπολογισμούς γεωμετρικών μεγεθών (αποστάσεις, εμβαδά) και εκτίμηση της ακρίβειάς τους (μετάδοση σφαλμάτων), παρουσίαση και χρήση τοπογραφικών οργάνων μέτρησης και εξοπλισμού (ακόντιο, λιναίη, μετροταινία, γεωδαιτικός
σταθμός, GPS, σαρωτής).


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στις Βασικές Αρχές Γεωδαισίας - Τοπογραφίας των Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής