Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Φωτογραμμετρία Ι | Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Φωτογραμμετρία Ι

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Φωτογραμμετρία Ι |Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής

Εισαγωγή στην Φωτογραμμετρία. Η σημασία της Φωτογραμμετρίας για τον Τοπογράφο Μηχανικό και την σύγχρονη Γεωματική. Ιστορική εξέλιξη, διαίρεση, εφαρμογές, προϊόντα. Αναλογική και ψηφιακή
εικόνα. Η κεντρική προβολή και οι ιδιότητές της. Κλίμακα αυστηρά κατακόρυφης εικόνας, εκτροπή λόγω αναγλύφου, σημεία φυγής εικόνας. Μηχανές και πλατφόρμες φωτογραμμετρικών λήψεων. Συστήματα αναφοράς εικόνας και χώρου. Δισδιάστατοι και τρισδιάστατοι γραμμικοί μετασχηματισμοί συντεταγμένων. Πίνακες στροφής. Μετρήσεις εικονοσυντεταγμένων. Φωτοσταθερά
σημεία. Εσωτερικός προσανατολισμός εικόνας. Διορθώσεις εικονοσυντεταγμένων, ακτινική διαστροφή φακών. Εξωτερικός προσανατολισμός εικόνας. Η συνθήκη συγγραμμικότητας ως μαθηματικό μοντέλο της κεντρικής προβολής. Κλίμακα κεκλιμένης εικόνας. Θεμελιώδη φωτογραμμετρικά προβλήματα. Φωτογραμμετρική οπισθοτομία – Φωτογραμμετρική εμπροσθοτομία – Βαθμονόμηση μηχανής. Η γεωμετρία του στερεοζεύγους. Κανονική διάταξη λήψης. Κατά μήκος και κατά πλάτος
επικάλυψη. Στερεοσκοπική παράλλαξη και στερεοσκοπική παρατήρηση. Αναλυτικοί προσανατολισμοί στερεοζεύγους. Η συνθήκη συνεπιπεδότητας. Σχετικός προσανατολισμός στερεοζεύγους. Απόλυτος προσανατολισμός στερεομοντέλου. Βασικές αρχές φωτογραμμετρικών οργάνων. Μονοεικονική φωτογραμμετρία. Φωτογραμμετρική αναγωγή επίπεδων αντικειμένων. Στις εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος περιλαμβάνονται: Εφαρμογή των βασικών εννοιών της
Φωτογραμμετρίας στην πράξη (σε θέματα κλίμακας της εικόνας, εκτροπής λόγω αναγλύφου, διόρθωσης εικονοσυντεταγμένων, διεικονικής εμπροσθοτομίας και μετάδοσης σφάλματος στον χώρο,
σχεδιασμού λήψης).


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Φωτογραμμετρία Ι των Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής