Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στον Προγραμματισμό Υπολογιστών | Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Προγραμματισμός Υπολογιστών

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Προγραμματισμός Υπολογιστών | Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών

Δομή Υπολογιστή. Αρχές Δομημένου Προγραμματισμού. Μεταγλώττιση. Σύνδεση. Εκτελέσιμα προ-γράμματα. Η γλώσσα προγραμματισμού C. Μεταβλητές, τύποι δεδομένων, παραστάσεις και εκχω-ρήσεις. Απλή είσοδος/έξοδος. Βρόχοι. Κατασκευές ελέγχου. Πίνακες. Συναρτήσεις. Εμβέλεια μετα-βλητών. Αναδρομή. Δείκτες. Δυναμική δέσμευση μνήμης. Συμβολοσειρές. Δομές. Μορφοποιημένη είσοδος/έξοδος. Ο προεπεξεργαστής της C. Μακροεντολές. Ανακατεύθυνση εισόδου/εξόδου. Ροές δεδομένων. Αρχεία κειμένου. Δυαδικά αρχεία. Σειριακή/τυχαία προσπέλαση αρχείων. Ειδικά θέματα (τα ορίσματα της main(), απαριθμητοί τύποι δεδομένων, ενώσεις). Εργαστήριο σε προγραμματιστι-κό περιβάλλον της C για την εμπέδωση της γλώσσας.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στον Προγραμματισμό Υπολογιστών των Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών