Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στις Πιθανότητες και Στατιστική | Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Πιθανότητες και Στατιστική

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Πιθανότητες και Στατιστική | Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών

Περιγραφική Στατιστική
• Εισαγωγή – πληθυσμός και δείγμα
o Μέτρα θέσεως και διασποράς
o Ποσοστό, Σφάλμα
o Έρευνες, Διαγράμματα, Ανάλυση Δεδομένων
o Διαστήματα εμπιστοσύνης (έλεγχοι) – πρώτες έννοιες
Τυχαίες Μεταβλητές – Κατανομές
• Συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας
• Αθροιστική συνάρτηση κατανομής
• Διακριτές τμ
o Διωνυμική
o Poisson
• Συνεχείς τμ
o Εκθετική
o Ομοιόμορφη
o Κανονική (γενική μορφή, τυποποιημένη, ΚΟΘ)
• E(Χ), V(Χ) κλπ
• Διάδοση των σφαλμάτων
• Δυσδιάστατη Κανονική
Εκτιμητές Μεγίστης Πιθανοφανείας (Ε.Μ.Π)
• Ορισμός
• Συνάρτηση Μεγίστης Πιθανοφάνειας
• Παραδείγματα εκτιμητικής
• Διαστήματα εμπιστοσύνης (έλεγχοι) – ανάπτυξη
• Διαστήματα 6σ
• Η έννοια της αξιοπιστίας
Ανάλυση Παλινδρόμισης (και Μ.Ε.Τ)
• Απλή Γραμμική Παλινδρόμηση
• Κανονικές Εξισώσεις
• Γενίκευση με Πολυώνυμα και εκθετική
• Γενικό Γραμμικό Μοντέλο
• Οι κατανομές tn, Χ2, Fm,n
• ANOVA
• Τριγωνομετρικά μοντέλα
Εντροπία
• Ορισμός
• Από Κοινού Εντροπία
• Εφαρμογή στη Δυσδιάστατη Κανονική Κατανομή
• Δεσμευμένη Εντροπία
• Εφαρμογές από την Φυσική κλπ
Στοχαστικές Διαδικασίες
• Ορισμοί, χαρακτηριστικές μορφές και νέες έννοιες
• Markov, Poisson,Wiener κλπ
• Θεωρήματα
• Φάσμα Ισχύος
• Γραμμικά Συστήματα
• Θέματα Αξιοπιστίας (παράλληλα, εν σειρά, διακόπτης κλπ)
• Στοχαστική θεμελίωση Αξιοπιστίας
Θεωρητικά στοιχεία Πιθανοθεωρίας
• Χαρακτηριστικές συναρτήσεις (Μετασχηματισμός Fourier)
• Ροπογεννήτριες συναρτήσεις (Μετασχηματισμός Laplace)
• Η έννοια του τελεστή πχ Ε
• Το θεώρημα της συνέλιξης (convolution theorem)
• Εφαρμογές
Πληροφορία Κατά Fisher
• Θεωρία Δειγματοληψίας
• Τυχαία Δειγματοληψία
• Σωματοποιημένη δειγματοληψία
• Διάφοροι άλλοι σχεδιασμοί
• Χρήση κόστους στην επιλογή δείγματος
• Aκολουθιακή δειγματοληψία
• Το θεώρημα του Wald
• H ακολουθιακή διαδικασία ως σδ


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στις Πιθανότητες και Στατιστική των Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών